JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2017-11-14

Fråga om en beslagtagen och därefter kopierad handling utgör en allmän handling och, om så är fallet, om det påverkar bedömningen att beslaget förklarats förverkat och förstörts men kopian inte gallrats. (Mål nr 2687-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1737-17).

2017-05-10

Fråga om ett organ, vars verksamhet delvis omfattas av handlingsoffentlighet, är skyldigt att på begäran efterforska allmänna handlingar genom uppgifter i akter som inte omfattas av handlingsoffentligheten. (Mål nr 781-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3250-16)

2016-12-21

Fråga om en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen (2008:355) får ge ombud direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om en enskild under samma förutsättningar som till den enskilde själv. (Mål nr 3716-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5402-15).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?