JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Kontaktinformation

E-post: hogstaforvaltnings
domstolen@dom.se

Telefon: 08-561 676 00

Öppettider
Måndag - fredag
kl. 8.00 - 16.30

 

Kontaktformulär och mer kontaktinformation

Överklagande och prövningstillstånd

 

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.

Ur HFD:s årsbok

HFD 2017 ref. 51
Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. (Mål nr 342--344-16)

HFD 2017 ref. 50
Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. (Mål nr 3086-16)

HFD 2017 ref. 49
En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 1477-16)

HFD 2017 ref. 48
I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla som avses med delgivningen, är inte uppfyllt om meddelandet skickas endast till en myndighet eller kommun (II). (Mål nr 2603-16 och 5004-15)

HFD 2017 ref. 47
Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen. (Mål nr 4736-16)