JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Kontaktinformation

Öppettider
Måndag - fredag
kl. 8.00 - 16.30

 

Telefon: 08-561 676 00

E-post: hogstaforvaltningsdomstolen
@dom.se

Kontaktformulär och mer kontaktinformation

Överklagande och prövningstillstånd

 

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.

Ur HFD:s årsbok

HFD 2017 ref. 4
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning. (Mål nr 2310-16)

HFD 2017 ref. 3
En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen. (Mål nr 1615-16)

HFD 2017 ref. 2
Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning. (Mål nr 89-16)

HFD 2017 ref. 1
Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 4163-16)

HFD 2016 ref. 89
Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg. (Mål nr 2406–2408-16 och 2628–2630-16)