JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Kontaktinformation

Öppettider
Måndag - fredag
kl. 8.00 - 16.30

Telefon: 08-561 676 00

För närvarande kan det vara kö för att komma fram till växeln

E-post: hogstaforvaltningsdomstolen
@dom.se

Mer kontaktinformation

Överklagande och prövningstillstånd

 

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.

Ur HFD:s årsbok

HFD 2016 ref. 19
Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har medgetts rätt till avdrag för utgifter för medicinsk forskning. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4345-15)

HFD 2016 ref. 18
Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare när kör-kortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri – med en alkoholkoncentration som endast med liten marginal överskridit gränsen till det straffbara området – och därefter till en avsevärd hastighetsöverträdelse. (Mål nr 6748-14)

HFD 2016 ref. 17
Uppgifter om kunder samt om namn på anställda och konsulter hos ett bemanningsföretag har ansetts som sådana uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden som omfattas av sekretess. (Mål nr 5865-15)

HFD 2016 ref. 16
Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande företaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3521-15)

HFD 2016 ref. 15
Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när hyresvärden motsätter sig alkoholservering i lokalen. (Mål nr 145-15)