JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Kontaktinformation

Öppettider
Måndag - fredag
kl. 8.00 - 16.30

 

Telefon: 08-561 676 00

E-post: hogstaforvaltningsdomstolen
@dom.se

Kontaktformulär och mer kontaktinformation

Överklagande och prövningstillstånd

 

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.

Ur HFD:s årsbok

HFD 2017 ref. 29
Ett ”company limited by shares” i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 438-17)

HFD 2017 ref. 28
En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen om att förtroendevalda har rätt till ersättning för arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. (Mål nr 4176-15)

HFD 2017 ref. 27
En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans. (Mål nr 1206-16)

HFD 2017 ref. 26
Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, även om medlen härrör från extra tillägg till studiebidrag. (Mål nr 3236-16)

HFD 2017 ref. 25
Fråga om tolkning och tillämpning av det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 6608-16)