JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd ej meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2018-08-08] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om rätt att ta del av allmän handling hos Svenska Akademien.

En person begärde att få ta del av handlingar hos Svenska Akademien men nekades detta med motiveringen att akademien inte är en myndighet och därmed inte är skyldig att tillämpa reglerna om handlingsoffentlighet. Personen överklagade till kammarrätten. Kammarrätten ansåg att Svenska Akademien inte är en myndighet i tryckfrihetsförordningens mening och heller inte av något annat skäl är skyldig att tillämpa reglerna om handlingsoffentlighet. Kammarrätten avvisade därför överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Senast ändrad: 2018-08-08