JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om ersättning för vårdkostnader

[2017-11-07] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till vad som krävs för att en patient ska få ersättning av det allmänna i Sverige för vård i ett annat land inom EES.

En patient har rätt till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES om patienten skulle ha haft rätt att få vården bekostad av det allmänna om den hade tillhandahållits i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt vad som krävs för att det ska vara uppfyllt i ett fall där en person har åkt till Danmark för att få injektioner med botulinumtoxin för hyperhidros (extensiv svettning) i bl.a. ryggen.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det för ersättning inte är tillräckligt att den behandling som patienten fått i det andra EES landet är medicinskt motiverad, utan det krävs att vården tillhandahålls även i Sverige. När vården gavs i Danmark hade inte något reglerat vårdval införts i Sverige och patientens hemlandsting skulle inte ha ersatt vården om patienten hade vänt sig till ett annat landsting. Det var därför riktlinjer inom hemlandstinget som blev avgörande för bedömningen av om vården tillhandahölls i Sverige.
Domstolen konstaterade vidare att det av riktlinjerna framgick att det normalt endast var hyperhidros i händer och armhålor som behandlades med injektioner med botulinumtoxin. Hyperhidros i andra kroppsdelar behandlades med andra metoder. Eftersom det av riktlinjerna klart framgick att den behandlingsmetod som patienten fått i Danmark inte gavs i Sverige för hyperhidros i bl.a. rygg, saknade patienten rätt till ersättning för vården. Om det inte hade framgått så klart av riktlinjerna skulle det ha gjorts en bedömning av om behandlingen kunde anses motsvara den vård som patienten hade rätt till i Sverige.


Bifogade filer:

Mål nr 647-17


Senast ändrad: 2017-11-07

För mer information kontakta:

David Ankerson
Justitiesekreterare
08-561 676 00