JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning enligt skollagen
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om varning kan meddelas en legitimerad lärare när denne i utövningen av sin tjänst som rektor har ansetts agera olämpligt mot en elev. (Mål nr 2238-18,...

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns särskilda skäl att använda en högre inkomst som livränteunderlag än den försäkrades sjukpenninggrundande...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rätt att ta del av allmän handling

Dom i mål om rättsprövning
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsprövning i fråga om vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-06-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den s.k. utomståenderegeln vid beskattningen av delägare i fåmansföretag har inte ansetts tillämplig när utomstående som äger mindre än tio procent av...

Dom i mål om inkomstskatt
[2018-06-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget såväl skatterättsligt som civilrättsligt ska tillfalla köparen har...

Dom i mål om mervärdesskatt
[2018-06-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.

1 2 3 4 5 6 7 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.