JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
[2017-11-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Frågan gäller omfattningen av den prövning som ska göras enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900). (Mål nr 6335-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr...

Delbeslut i mål om offentlig upphandling
[2017-11-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den...

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift
[2017-11-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett regeringsbeslut om att en myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt kan i sig inte betraktas som en oförutsedd omständighet. Undantaget fr...

Dom i mål om varning och sanktionsavgift enligt konsumentkreditlagen
[2017-11-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Målet gäller frågan om prövningen av en konsumentkredit grundat sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2017-11-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en beslagtagen och därefter kopierad handling utgör en allmän handling och, om så är fallet, om det påverkar bedömningen att beslaget förklarats...

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen
[2017-11-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om tolkningen av reglerna om beskattningsland i mervärdeskattedirektivet när det gäller kurser i redovisning...

Dom i mål om föräldrapenning
[2017-11-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Försäkringskassan får återkräva föräldrapenning som lämnats felaktigt för barn som varit bosatta...

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.