JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2019-03-07

De frågor i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är
1. om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom som innebär att ett avtal har fått bestå på grund av tvingade hänsyn till ett allmänintresse, av den anledningen att det i domslutet har angetts att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda (jfr HFD 2017 ref. 45),
2. hur, vid prövningen av om direktupphandling under tröskelvärdena är tillåten, värdet av en upphandling ska beräknas när flera upphandlande myndigheter har genomfört en samordnad upphandling men separata avtal har ingåtts mellan varje myndighet och leverantören samt vad som ska beaktas vid bedömningen av om en anskaffning är absolut nödvändig, och
3. vilken hänsyn som ska tas till förekomsten av alternativa lösningar vid prövningen av om ett avtal ska få bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse (Mål nr 6735-6806-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3295--3366-18).

2019-03-07

Offentlig upphandling; fråga om bestämmelsen om onormalt lågt pris är tillämplig på sådana prisuppgifter som ingår i utvärderingen av anbud i en offentlig upphandling men inte ska utgöra avtalsinnehåll (Mål nr 5355-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3308-18).

2019-02-26

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling har skickats ut (Mål nr 6326-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2051-18).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Offentlig upphandling

Vad är RSS?