JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2010

Skattemål

 

2010-12-30 930-09
Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.

 

2010-12-30 931-09
Fråga om sådana kostnadsersättningar, som vid inkomstbeskattningen och vid beräkningen av skatteavdrag ska kvittas mot schablonmässigt bestämda avdrag, är skattepliktiga enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

 

2010-12-30 1662-09
Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna ske när utdelningen lämnats av ett svenskt aktiebolag i vilket det förvärvande bolaget har en minoritetspost (7960-09). Lundinregeln har däremot inte ansetts tillämplig när utdelningen lämnats av ett helägt dotterbolag i en annan medlemsstat i EU och det inte kommit fram att det förekommit oredlighet eller missbruk som avses i artikel 1.2 i moder-dotterbolagsdirektivet (1662-09). Inkomsttaxering 2004.

 

2010-12-30 7960-09  skiljaktig mening
Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna ske när utdelningen lämnats av ett svenskt aktiebolag i vilket det förvärvande bolaget har en minoritetspost (7960-09). Lundinregeln har däremot inte ansetts tillämplig när utdelningen lämnats av ett helägt dotterbolag i en annan medlemsstat i EU och det inte kommit fram att det förekommit oredlighet eller missbruk som avses i artikel 1.2 i moder-dotterbolagsdirektivet (1662-09). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-12-29 2870-09  skiljaktig mening
Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för ränteinkomster. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-12-21 4393-10
En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med de vilkor som gäller måste han lämna tillbaka aktierna utan ersättning när han slutar sin anställning. Förlusten har hänförts till inkomstslaget kapital. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-12-21 4389-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-12-21 2041-10  tillägg
Förhandsbesked angående inkomstskattefråga.

 

2010-12-21 5486--5487-09
En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma oredovisade ersättningar dömts för skattebrott till vilkorlig dom och samhällstjänst.

 

2010-12-16 4796-10
Arbeten på ett småhus som bebos av utomstående ger inte rätt till ROT-avdrag. Förhandsbesked.

 

2010-12-14 4157-09 och 4158-09
Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet utgör näringsverksamhet. Inkomsttaxering 2003.

 

2010-12-14 283-10  skiljaktig mening
Fråga om tillämplig lag vid konflikt mellan en lag om skatteavtal och en annan lagregel om beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-12-14 216-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-12-14 2662-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-12-06 4200-09
Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.

 

2010-12-02 2593-09
En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats trots att mottagaren inte skulle ha varit skattskyldig för inkomsten på grund av den s.k. ettårsregeln. Inkomsttaxering 2007.

 

2010-12-02 2278-10
En ekonomisk förening som bedrev industriell verksamhet där alla delägare var anställda har ansetts utgöra ett fåmansföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-11-30 4788-10
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-11-24 1812-09
Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet. 

 

2010-11-23 3718-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-11-19 1368-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-11-19 4066-10
En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-11-10 1982-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-11-10 1227-10
Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-11-10 8153-09
En partiell återkallelse av ett överklagande har inte ansetts innebära att ett anslutningsöverklagande förfaller i motsvarande del.

 

2010-11-04 4581-08  skiljaktig mening i fråga om motiveringen
Ett småhus som är nödvändigt för och uteslutande används i den skattskyldiges näringsverksamhet (renskötsel) har ansetts vara en näringsfastighet.

 

2010-11-02 927-10
Bestämmelser om uttagsbeskattning vid överföring av norsk filial från ett svenskt till ett tyskt företag har ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-10-26 4068-10
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-10-21 4067-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-10-20 7572-09
Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris till bolagen. Med hänsyn till EU-rätten har överlåtelserna inte beskattats som om de skett till marknadsvärde. Fråga om hur omkostnadsbelopp för andelarna i de förvärvande bolagen ska beräknas. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-10-18 3063-10
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-10-14 2423-08  skiljaktig mening
Nedsättning av avkastningsskatt med hänsyn till utländsk skatt på en kapitalförsäkring som har meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse.

 

2010-10-08 6456-09
En återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen har ansetts utgöra en skattepliktig intäkt. Beskattningen har skett det år som följer av god redovisningssed. Inkomsttaxering 2007.

 

2010-10-07 590-10
Förhandsbesked i skattefråga.

 

2010-09-27 3472-09
Förhandsbesked i skattefråga.

 

2010-09-27 6370-09
Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om det föreligger synnerliga skäl för återköp av en pensionsförsäkring.

 

2010-09-27 6713-09  7876-09 
Synnerliga skäl för avslutande av pensionssparande i förtid har ansetts föreligga då pensionsspararens ekonomiska situation föranlett allvarliga psykiska problem men inte då en utbetalning av pensionsmedlen skulle leda till enbart en tillfällig och partiell förbättring av pensionsspararens ekonomiska situation. 

 

2010-09-13 1335-10
Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-09-10 213-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-09-10 1797-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-09-10 7944-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-08-20 1784-08  3798-08
Fråga om det är förenligt med god redovisningssed att i samband med teckning av mobiltelefonabonnemang kostnadsföra ersättning till återförsäljare.

 

2010-07-21 3866--3867-09
När bostadsrättsföreningen förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har köpeskillingen ansetts innefatta den i samband med upplåtelsen inbetalda insatsen. Vid föreningens upplösning har insatsen inte fått avräknas från utskiftat belopp. Inkomsttaxering 2006

 

2010-06-29 8000-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-06-29 8208-09
En kooperativ vindkraftsförening producerar el och säljer denna till sina medlemmar. En försäljning av elen till pris under marknadsvärdet har ansetts föranleda uttagsbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-06-28 988-09  skiljaktig mening
Ett avtal i vilket parterna utfäst sig att vid en senare tidpunkt sälja respektive köpa en bostadsrätt har inte ansetts innebära att bostadsrätten har avyttrats. Inkomsttaxering 2006.

 

2010-06-28 2483--2485-09
Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har beaktats vid bedömningen av vad som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Inkomsttaxering 2001–2003.

 

2010-06-24 743-07  skiljaktig mening
Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar konsulttjänster inför bolagets avyttring av aktier i ett dotterbolag och ett intressebolag som tidigare varit dotterbolag. Bolaget har inte medgetts avdrag för ingående medvärdesskatt som hänför sig till sådana tjänster som har direkt och omedelbart samband med avyttringen. Förhandsbesked angående nervärdesskatt.

 

2010-06-23 7154-09
Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga på ett åtagande avseende leverans och installation av kök.

 

2010-06-23 7153-09
Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga på ett åtagande avseende leverans och installation av hiss.

 

2010-06-23 7151-09
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-06-22 8312-08
Borde kammarrätten ha hållit muntlig förhandling i ett mål om bl.a. skattetillägg när den skattskyldige begärt sådan.

 

2010-06-17 654-10
Förhandsbesked angående kommunal fastighetsavgift.

 

2010-06-16 2671-09, 2673--2674-09
Fråga i målen om en köpeskilling för en traktor som har sålts av företagsledare i ett fåmansföretag som säljer liknande utrustning kan beskattas som inkomst hos fåmansbolaget.

 

2010-06-16 2669-09
En företagsledare i ett fåmansföretag som säljer markvårdsutrustning har sålt en av honom privat ägd parktraktor. Avyttringen har inte ansetts kunna hänföras till företaget eller ses som ett utflöde av dess verksamhet.

 

2010-06-16 5571-09
Fråga om det krävts prövningstillstånd i kammarrätten vid ett överklagande av mål enligt lagen (1989:479) ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. som handlagts samtidigt med ett mål om anstånd med inbetalning av skatt.

 

2010-06-11 2536-09
Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte ansetts kunna utgöra ursprungsbostad vid tillämpningen av reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. IL. Inkomsttaxering 2007.

 

2010-06-11 5073--5074-09
Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte ansetts kunna utgöra ersättningsbostad vid tillämpningen av reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. IL. Inkomsttaxering 2006.

 

2010-06-10 3819-09 och 3820-09
Kapitalvinst vid avyttring av aktier i ett bolag har med stöd av skatteflyktslagen beskattats hos den som arbetat i bolaget när aktierna sålts av ett annat bolag vars aktier var tillgångar i en av den anställde ägd utländsk kapitalförsäkring. Inkomsttaxering 2000.

 

2010-06-03 6441-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-06-02 8165-08  skiljaktig mening
I ett mål om uppskovsavdrag vid byte av bostad har kammarrätten inte medgett avdrag med hänvisning till att det då gällande kravet att ersättningsbostaden skulle vara belägen i Sverige inte uppfyllts. Att EU-domstolen senare funnit detta krav oförenligt med unionsrätten har inte ansetts utgöra grund för resning.

 

2010-05-28 2640-08
Ansökan om resning i mål om återbetalning av ingående mervärdesskatt på ett försäkringsbolags förvärv av varor eller tjänster i samband med skadereglering.

 

2010-05-28 7411-09
Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats vid uthyrning av bostäder till en statlig myndighet som avser att vidareuthyra bostäderna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-05-21 1157-10
Förhandsbesked i mervärdesskattefråga.

 

2010-05-07 217-10
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-05-06 6970-09
En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade professurer har vid bedömningen av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen ansetts få tillgodoräkna sig endast belopp som betalats ut för ändamålet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-05-06 7071-09
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-05-06 7842-09
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-04-28 7729-07
Fråga om avdrag för avsättning för framtida utgift avseende vård m.m. av nyplanterad skog efter avverkning.

 

2010-04-23 5036-09
Förhandsbesked i skattefråga

 

2010-04-20 5035-09
En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Föreningen begär att bli skattskyldig för tillhandahållandena och åberopar att bestämmelsen i artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet om beskattningsbar person har direkt effekt. Vid prövningen mot direktivet har inte bara den bestämmelsen utan också bestämmelserna om undantag från skatteplikt beaktats. Förhandsbesked.

 

2010-04-15 2410-08
Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått tillhögst 350 kr inklusive mervärdesskatt har ansetts vara avdragsgilla. Inkomsttaxering 2002.

 

2010-04-15 6464-08
När en anställd haft bilförmån och arbetsgivaren dessutom betalat drivmedlet finns en presumtion för att den anställde också haft en drivmedelsförmån.

 

2010-04-06 7018-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-03-30 2-10
Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endast en del av kapitalvinsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-03-17 3798-09  3799-09  5401-09
Förlust på fordran som satts ned genom ackord har ansetts avdragsgill.

 

2010-03-15 2169-09
Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter ska anses utgöra från skatteplikt undantagna kreditförmedlingstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-03-15 5566-09
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2010-03-10 5-09
Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos tidigare försäkringsgivare beaktats.

 

2010-03-03 7070-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-02-23 4940-08  tillägg
Fråga om beskattning av en anställd som med arbetsgivaren ingått ett s.k. nettolöneavtal. Inkomsttaxering 2004.

 

2010-02-11 3911-08  skiljaktig mening
Återföring till beskattning av avdrag för avsättning till periodiseringsfond får göras utan att motsvarande upplösning av fonden görs i räkenskaperna. Inkomsttaxering 2003.

 

2010-02-11 4125-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-02-02 7851--7853-06
Fråga om vilka kriterier som ska ligga till grund för en fördelning av kostnader på skäligt sätt mellan olika delar av ett försäkringsföretags verksamhet.

 

2010-02-02 3772-08
Fråga om fördelning av intäkter på "skäligt sätt" mellan olika delar av ett försäkringsföretags verksamhet. Inkomsttaxering 1999.

 

2010-01-26
1452-09  skiljaktig mening     1454-09     1455-09
1626-09  skiljaktig mening     1646-09
Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-01-19 6022-09
En delägare i ett fåmansföretag, som under beskattningsåret har varit verksam i företaget i betydande omfattning, kan vid tillämpning av 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte anses som utomstående under de fem föregående beskattningsåren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-01-14 4258-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-01-14 5461-09
En kommuns gatuparkeringsverksamhet har, mot bakgrund av bedömd konkurrens med övrig parkeringsverksamhet, ansetts vara yrkesmässig. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

 

Socialförsäkringsmål

 

2010-12-20 7723-09
En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en sjukskrivningsperiod har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.

 

2010-12-17 314-10
Fråga om förutsättningarna för att dra in sjukpenning för en försäkrad som fyllt 65 år.

 

2010-12-10 4498-08
Om 4 § i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1996:18) om underhållsstöd ryms inom ramen för vad som kan beslutas som verkställighetsföreskrifter.

 

2010-12-07 7182-09  7183-09  7184-09
Beräkning av livränteunderlag. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2010-11-29 8288-08  skiljaktig mening
Sjukdomsbesvär som diagnostiserats som utmattningssyndrom har inte ansetts vara orsakade av faktorer i den försäkrades arbete.

 

2010-11-29 1815-09
Fråga om klagandens utmattningsreaktion är en arbetsskada.

 

2010-11-25 7466-09
Sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring.

 

2010-11-25 7469-09
Mål om sjukpenning har återförvisats till Försäkringskassan när kassan ansetts inte ha fullgjort sin utredningsskyldighet.

 

2010-11-02 44-07
Det råder osäkerhet om det belopp som ska återbetalas enligt Sifs Arbetslöshetskassas beslut har blivit riktigt beräknat.

 

2010-10-22 8411-08
Fråga om lön som utges för tid med rehabiliteringsåtgärder utan krav på arbetsinsats ska beaktas vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning.

 

2010-10-20 1660-08
Sjukpenninggrundande inkomst för en musiker har ansetts vara uppdragsinkomsterna efter avdrag för inkomsternas förvärvande.

 

2010-10-20 7786-09  skiljaktig mening
En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt sökt en heltidsanställning, har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning för tid som inte omfattats av föräldraledigheten.

 

2010-10-20 6541-09
Ett olycksfall som intfäffat i samband med en lunch under en av arbetsgivaren anordnad och bekostad internatkurs har ansetts vara ett olycksfall i arbetet.

 

2010-10-15 5050-09
En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat att arbetslöshetsersättning utbetalats med för högt belopp. Anledning till hel eller delvis befrielse från återbetalningsskyldighet har inte ansetts föreligga enbart av den anledningen att pensionen var låg i förhållande till det felaktigt uppburna beloppet.

 

2010-09-14 7585-08
Tillstånd till prövning i KR, arbetslöshetsersättning, företagare, ej stängt hemsida.

 

2010-09-14 8563--8564-08
Tillstånd till prövning i KR; återbetalning av arbetslöshetsersättning samt rätt till arbetslöshetsersättning, (företagare, uppehåll i verksamhet, hemsida öppen på Internet)

 

2010-09-10 5523-09
Fråga om det finns förutsättningar för att återkräva arbetslöshetsersättning från en person som spelat fotboll på elitnivå.

 

2010-07-20 8143-08
Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökade inkomster från uthyrda fastigheter.

 

2010-07-20 813-09
Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökat löneuttag från eget aktiebolag.

 

2010-07-20 2434-09
Återbetalning av sjukersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2010-07-13 2231-08
Återföring av avdrag för ersättning till periodiseringsfond har inte lagts till grund för sjukpenninggrundande inkomst.

 

2010-06-30 4902-08
Ett brevsvar från Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för rehabiliteringsutredning har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut.

 

2010-06-29 662-09  skiljaktig mening
Fråga i mål om nedsättning av dagpenning om en arbetsansökan har utformats på sådant sätt att sökanden uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd.

 

2010-06-24 6260--6261-09
Att kammarrätten vid sin prövning av AAs rätt till sjukpenning utgått från att han var arbetslös trots att det i målen uppgetts att han hade en anställning.

 

2010-06-17 3143-09
Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven.

 

2010-06-14 3699-08
Om bestämmelserna om ersättning och ledighet för närståendevård är förenliga med gemenskapsrätten.

 

2010-06-14 1201-09
Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder.

 

2010-06-14 4903-09
Särskilda skäl har förelegat att låta en person få fortsätta att vara medlem i arbetslöshetskassan trots att hon inte inom föreskriven tid har betalat medlemsavgiften för en månad.

 

2010-05-21 1881--1882-07
Det föreligger synnerliga skäl att pröva överklagandet enligt 36§ första stycket 2 förvaltningsprocesslagen.

 

2010-05-12 331-09
Fråga om innebörden av villkoret i 16 kap. 14 § första stycket lagen om allmän försäkring att beslut får fattas endast om den försäkrade under minst tolv månader omedelbart dessförinnan har uppburit sjukersättning eller aktivitetsersättning.

 

2010-05-04 3480-07
Sjuklön som utgår enligt kollektivavtal på grund av att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen har inte ansetts utgöra sådan inkomst av eget arbete som ingår i den sjukpenninggrundade inkomsten. Den tid under vilken sådan sjuklön utgått har inte ansetts utgöra s.k. SGI-skyddad tid.

 

2010-05-04 5594-08
Fråga om sjuklön som utges enligt kollektivavtal utgör inkomst av eget arbete och därmed ingår i den sjukpenninggrundande inkomsten samt om den tid under vilken sjuklön utgår utgör s.k. SGI-skyddad tid.

 

2010-04-01 6442-09
Rättshjälp i mål om återkrav av assistansersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2010-03-04 3593-09
Tidpunkten för ansökan om bilstöd är avgörande för om villkoret avseende övre åldergräns är uppfyllt eller inte.

 

2010-03-03 467-08
Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och den skadades sjukdomsbesvär från bl.a. nacke och axlar.

 

2010-03-03 4722-08
Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och den skadades nackbesvär.

 

2010-02-23 2601-08
Rätt till sjukpenning; fråga om i Regeringsrätten ingiven utredning bör föranleda en omprövning av den försäkrades arbetsförmåga.

 

2010-02-18 3553-08  skiljaktig mening
I mål om arbetslöshetsersättning har en företagares verksamhet i rörelsen ansetts ha upphört tillfälligt trots att företagets hemsida inte stängts.

 

2010-02-17 2691-07
Det förhållandet att en person uppbär sjukpenning utgör inte hinder mot att bevilja arbetsskadelivränta för samma period.

 

2010-01-28 1867-08
Studiemedel i form av studielån har inte ansetts kunna inordnas under begreppet inkomst vid beräkning av bostadsbidrag för totalförsvarspliktiga.

 

2010-01-28 21-07
Om studiemedel i form av studielån kan inrymmas i begreppet "annan inkomst" enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.

 

2010-01-20 42-08  skiljaktig mening
Fråga om en viss ersättning från Tyskland är en sådan ersättning som omfattas av Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

 

2010-01-12 2915-07
En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.

 

2010-01-12 6386-09
Rättshjälp i mål om arbetslöshetsförsäkring; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2010-01-11 1279-09  skiljaktig mening
Fråga om res judicata i ett mål om återbetalning av bostadstillägg enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

 

 

Körkortsmål

 

 

 

Mål enligt socialtjänstlagen

 

2010-10-18 2707-09
Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att erbjuda särskilt boende till personer som flyttar in från annan kommun.

 

2010-10-18 8420-08
Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att erbjuda särskilt boende till personer som flyttar in från annan kommun.

 

2010-06-30 5058-09
Bistånd till elkostnader, kommun använder schablonbelopp.

 

2010-05-17 2066-07
Försäkringsersättning avseende ideell skada har inte undantagits vid prövning av rätt till försörjningsstöd.

 

2010-05-12 7892-08  särskilt yttrande
Fråga om rätt till särskilt boende i annan kommun för en drygt 90-årig man vars hustru beviljats sådant boende där

 

2010-05-12 4640-09
Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har behov av insatsen kan inte grundas på gällande bestämmelser. Ett sådant önskemål kan dock få betydelse för valet av biståndsinsats.

 

2010-05-10 7588-08
Bistånd enligt socialtjänstlagen för begravningskostnader. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2010-03-17 2167-08
Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål där länsrätten förklarat en man med dels en psykiatrisk diagnos, dels alkoholmissbruk berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen för vård vid ett visst angivet behandlingshem.

 

2010-02-12 6635-08
Fråga i målet är om ansökan om bistånd i form av boende på Judiska sjukhemmet kan avslås på den grunden att kommunen inte disponerar över tillgången på plats

 

 

Psykiatrimål


2010-11-17 1408-10  skiljaktig mening
Fråga om förutsättningar för upphörande av rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.

 

2010-07-05 1552-09  skiljaktig mening
Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård. 

 

2010-07-05 3616-10
Fråga om upphörande av öppen psykiatrisk tvångsvård.

 

2010-07-05 6182-09
Fråga om medgivande till fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård.

 

 

Lag om vård av unga/missbrukare

 

2010-05-19 46-10
Den s.k. Bryssel II-förordningen tillhör EG-rätten. Den diskuterade prejudikatfrågan rör hur svensk domstols behörighet i mål om vård av unga ska bedömas i ett fall när målet har anknytning till Norge.

 

2010-03-03 8480-08
Fråga om ett betende som orsakas av ett psykiskt funktionshinder kan anses som ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 

2010-03-03 146-09
Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

 

Offentlig upphandling

 

2010-10-19 3344-09  skiljaktig mening
Fråga om en ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för tilldelning av kontrakt anger såväl bästa anbud som förnyad konkurrensutsättning är förenlig med lagen om offentlig upphandling.

 

2010-10-19 3345-09  skiljaktig mening
Fråga om en ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för tilldelning av kontrakt anger såväl bästa anbud som förnyad konkurrensutsättning är förenlig med lagen om offentlig upphandling.

 

2010-10-18 7957-09
Ett landsting har vid en upphandling av suturer haft rätt att i förfrågningsunderlaget ställa som krav att suturerna inte innehåller ett visst ämne.

 

2010-09-10 567-10
Fråga om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att en företrädare begått brott som avser yrkesutövningen.

 

Mänskliga rättigheter

 

 

Rättsprövningar

  

2010-12-22 3630-10
Ansökan om rättsprövning; järnvägsplan för Tvärbana Norr, delen Alvik-Bällsta bro, Stockholms kommun.

 

2010-12-20 3354-10
Rättsprövning; detaljplan, utökning av skyddsområde i anslutning till transformatorstation; fht Löderup 24:57 Ystads kommun.

 

2010-12-16 3052-09
Rättsprövning, efterbehandlingsplanen för Norrmossaflon i Sollefteå kommun.

 

2010-12-13 4921-09
Rättsprövning avseende beslut om att anta detaljplan för fastigheten Lotsen 15 m.fl.

 

2010-12-13 1758-10
Ansökan om rättsprövning, detaljplan för Lindvallen Fjällhem Övre, Malung-Sälens kommun.

 

2010-12-09 1517-10
Rättsprövning; markupplåtelse för fiskestuga med uthus i Härjedalens kommun.

 

2010-12-08 5460-10
Ansökan om rättsprövning; detaljplan för Norra Öbolandet 3:1 i Trosa kommun; inhibition.

 

2010-12-08 5461-10
Ansökan om rättsprövning; detaljplan för Öbolandet 2:1, Edanö Backe; inhibition.

 

2010-12-07 5964-09
Rättsprövning; upphävande av strandskydd inom fastigheten Tjörnekalv 1:141.

 

2010-12-07 2561-10
Ansökan om rättsprövning; strandskydd.

 

2010-12-07 7483-09  skiljaktig mening
Regeringens beslut om ny detaljplan för Furudal 24 i Husie, Malmö kommun; planändring för att i efterhand bevilja bygglov; påverkad närmiljö och försämrad utsikt m.m., yrkar inhibition.

 

2010-11-30 1884-10
Rättsprövning; detaljplan, enkelt planförfarande, Ågesta 1:4, Huddinge kommun.

 

2010-11-30 1301-10
Rättsprövning; detaljplan Måsvägen, Tyresö kommun.

 

2010-11-30 2381-10
Ansökan om rättsprövning.

 

2010-11-30 3215-09
Rättsprövning avseende detaljplan för utvidgning av kv. Röset, del av Lidingö 7:71, Röset 8 och Solsidan 15, stadsdelen Islinge, Lidingö kommun.

 

2010-11-30 1470-10
Rättsprövning avseende detaljplan för Varvet Klev 2:2 m.fl. Bovallstrand, Sotenäs kommun.

 

2010-11-30 2635-10
Rättsprövning av planläggning för Stubbarp 7:14 i Höganäs kommun.

 

2010-11-30 3807-10
Rättsprövning avseende anmälan om upphävande av expropriationstillstånd för byggande av tredje rullbanan vid Arlanda flygplats, Sigtuna kommun.

 

2010-11-30 5854--5855-10
Ansökan om rättsprövning; fastställande av Skärets naturreservat; inhibition.

 

2010-11-30 5856-10
Ansökan om rättsprövning.

 

2010-11-24 70-10
Rättsprövning; frågan om naturreservatet Veddöarkipelagen Tanums kommun.

 

2010-11-24 2353-09
Rättsprövning; detaljplan för södra Nabbensberg etapp 1.

 

2010-11-24 1793-09
Rättsprövning; detaljplan för del av Kummelnäsvägen.

 

2010-11-02 1556-09
Rättsprövning. Användning av medel i Samefonden.

 

2010-11-02 1620-09
Detaljplan för Övre Krok, Krok 1:1, 1:12 m.fl., Örby, Marks kommun.

 

2010-11-01 1199-09
Detaljplan för Olstorp 1:2 i Ydre kommun.

 

2010-11-01 1825-09
Fråga om detaljplan för fastigheterna Skå-Eneby 1:3 m.fl., Ekerö kommun.

 

2010-11-01 1676-10
Rättsprövning. Ansökan om tillstånd till expropriation av fastigheterna Mölndal Kungsfisken 4 och Mölndal Koljan 2, Mölndals kommun.

 

2010-10-26 8332-08
Rättsprövning; detaljplan för del av Ilbudet 6 Östra, inom Valla.

 

2010-10-18 298-09
Rättsprövning; detaljplan. Klostergården 2:s Lunds kommun.

 

2010-10-18 7540-09
Rättsprövning; regeringens beslut om detaljplan för kvarteret Staven i stadsdelen Aspudden, Stockholms kommun; hyresgäster eller BR-innehavare.

 

2010-10-18 2966-09
Rättsprövning; detaljplan för del av Viks Fiskeläge 1:1.

 

2010-10-18 2234-09
Rättsprövning; detaljplan för del av Rytterholmen 1:2 m fl fastigheter på Koholmen.

 

2010-10-18 1435-09
Rättsprövning; detaljplan för Lursjöns camping, Tottarp 1:32 1:32 Hästveda.

 

2010-10-08 944-09
Rättsprövning; vattenskyddsområde vid Stora Neden-Mäsen.

 

2010-10-08 71-09
Rättsprövning; detaljplan för Torgerd 11, Djursholm

 

2010-09-27 4051-10
Rättsprövning. Detaljplan för Skärlagsparken i Trosa stad, inhibition.

 

2010-09-22 6284-08
Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits oförenliga med EU-rätten och miljöbalken och har därför upphävts.

 

2010-09-22 6286-08
Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits oförenliga med EU-rätten och miljöbalken och har därför upphävts.

 

2010-09-10 3529-10
Rättsprövning; detaljplan för del av Tylösand 2:230 och 2:1, Hotel Tylösand-Strandhuset, Sönderum-Vapnö, Halmstad kommun, inhibition yrkas.

 

2010-06-29 3893-08
Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Essunga Svenstorp 19:1, muntlig förhandling 091216, ersättning för inställelsekostnader.

 

2010-06-23 3836-09
Detaljplan för del av kvarteret Blomman i Uppsala kommun.

 

2010-06-21 4297-08
Rättsprövning; detaljplan för nya fritidshus i Bruksvallarna; fth Ljusnedal 1:43 i Härjedalens kommun.

 

2010-06-21 7981-08
Rättsprövning; detaljplan. Fråga om detaljplan för del av Tanums-Ejgde 2:4 och Vik S:1 m.fl., Kämpersvik, Tanums kommun.

 

2010-06-21 822-10
Rättsprövning; detaljplan för Sörskogen III inom kommundelen Sjödalen, Huddinge kommun.

 

2010-06-21 5572-08
Detaljplan för Betsede 1:2 m. fl. fastigheter.

 

2010-06-14 1754-10
Ansökan om rättsprövning och inhibition, överklagande av länsstyrelsens i Västra Götalands läns beslut om spärrning av enskild anslutning till väg E20, delen Ingared-Alingsås kommun, Västra Götalands län.

 

2010-05-27 1989-08
Tillåtlighet för gruppstation för vindkraft på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun.

 

2010-05-27 1509-10
Rättsprövning av beslut angående detaljplan för skolområde Rinkenäs, Dona 1:38 m.fl. i Lysekils kommun.

 

2010-05-12 6137-09
Rättsprövning. Regeringen har gett landstinget tillstånd till expropriation av fastigheten Haga 4:42 samt del av Haga S:1 i Solna.

 

2010-05-12 973-10
Rättsprövning. Tillstånd till expropriation av fastigheten Haga 4:42 samt del av Haga S:1 i Solna.

 

2010-05-11 3301-08
Rättsprövning. Detaljplan för Fontin 1:1 Kungälvs kommun.

 

2010-05-03 48-10
Detaljplan för del av Orren 9 m.fl., Vaktelgatan, Mölndals kommun, även fråga om inhibition.

 

2010-04-26 6304-09
Överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut angående godsterminal, inhibition.

 

2010-04-15 6375-09
Fråga om detaljplan för Älgö, Nacka kommun.

 

2010-04-14 430-10
Fråga om markupplåtelse i Vilhelmina kommun.

 

2010-04-01 1680-08
Bergstatens beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen, 1991:45, för Stortjärnhobben K nr 1 i Storumans kommun, Västerbotten.

 

 


EU - rätt

 

2010-11-24 1812-09
Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet. 

 

2010-10-20 7572-09
Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris till bolagen. Med hänsyn till EU-rätten har överlåtelserna inte beskattats som om de skett till marknadsvärde. Fråga om hur omkostnadsbelopp för andelarna i de förvärvande bolagen ska beräknas. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2010-10-19 1653-10
En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss produktionsplats.

 

2010-01-20 42-08  skiljaktig mening
Fråga om en viss ersättning från Tyskland är en sådan ersättning som omfattas av Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

 

 

Övriga mål

 

2010-12-28 6895-09
Den fråga i målet som lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål som gäller om kamerautrustning som ska användas vid en skola ska anses vara övervakningskameror.

 

2010-12-20 2735-09  skiljaktig mening
En taxiförarlegitimation har återkallats på grund av misshandel.

 

2010-12-15 6399-09
Personkretstillhörighet enligt 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 

2010-12-10 2597-09  126-10
Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten. Laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

 

2010-12-08 8428-08
Resor till judoträning har, trots att de var av stor bestydelse för den enskilde, inte ansetts vara sådana väsentliga resor som avses i 9 § tredjde stycket lagen om färdtjänst.

 

2010-11-30 2208-09
Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot publicering av annonser för utländska spelbolag har varit förenliga med tryckfrihetsförordningen.

 

2010-11-30 3583-07
Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot publicering av oddsuppgifter från utländska spelbolag har varit förenliga med tryckfrihetsförordningen. 

 

2010-11-30 3582-07
Fråga om tryckfrihetsförordningen i visst fall är tillämplig på publicering av utländska spelbolags odds.

 

2010-11-30 6608-07
Vitesföreläggande enligt 52 § lotterilagen.

 

2010-11-24 5315-10  skiljaktig mening
Sekretessbestämmelserna i 25 kap. 3§ första stycket offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig i ett ärende hos Socialstyrelsen om ansökan om legitimation som läkare.

 

2010-11-18 6099-09
Kan en intagen vägras telefontillstånd därför att tillståndet gäller en mottagare med mobiltelefonabonnemang.

 

2010-11-18 1649-09
Fråga om telefontillstånd kan vägras en intagen enbart av det skälet att tillståndet gäller ett telefonnummer som är registrerat på ett företag.

 

2010-11-18 8198-08
En föreskrift av Kriminalvården har ansetts inte gå utöver vad som kan anses som en verkställighetsföreskrift. Hinder mot att tillämpa föreskriften har därför inte förelegat.

 

2010-10-26 7322-08
Titeln för den periodiska skriften mama ha inte ansetts lätt förväxlingsbar med titeln MAMA-MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR.

 

2010-10-22 5679-10
Rätt att ta del av allmän handling.

 

2010-10-19 1653-10
En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss produktionsplats.

 

2010-10-18 7408-07
Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är hur särskild avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska beräknas då kommunens kostnader under väntetiden överstigit kostnaden för den beslutade insatsen. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2010-10-14 4610-10
Rätt att ta del av allmän handling.

 

2010-10-12 2292-10
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, fråga om allmän förvaltningsdomstols behörighet.

 

2010-10-06 2390-07
Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 

2010-10-05 5069-08
En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har inte ansetts kunna avslås med enbart den motiveringen att den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning när sökanden under lång tid väntat på en planläggning och kommunen inte har för avsikt att påbörja någon.

 

2010-10-05 1378-08  skiljaktig mening
Ett rymdobservatorium har tillerkänts talerätt i ett ärende om bygglov för ett vindkraftverk som avses uppföras på ett avstånd av 16-17 km från observatoriet.

 

2010-10-01 2812-09
Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

 

2010-09-20 3376-10
Tillstånd till prövning i kammarrätten. Kommunen avvisad hos kammarrätten.

 

2010-09-10 1941-10  skiljaktig mening
Undantagsregeln om att tillstånd får meddelas till servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal i pauser till föreställningen har ansetts vara tillämplig även vid visning på en biograf av direktsända digitala opera- och teaterföreställningar.

 

2010-09-10 4840-10
Den fråga i målet som lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om en begäran om att omedelbart försättas på fri fot med hänvisning till att straffen preskriberats borde ha behandlats enbart som en begäran om omprövning av tidigare strafftidsbeslut.

 

2010-09-10 2139-07
En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att den enskilde rest utomlands med avsikt att vistas där i cirka sex månader.

 

2010-09-10 4519-08
En taxiförare har inte informerat sina kunder om att han tillämpar en väsentligt högre taxa än vad som är brukligt på orten. Grund för ingripande enligt yrkestrafiklagen har inte ansetts föreligga.

 

2010-07-05 4360-08
Hinder har inte ansetts föreligga för en kommun att före mandatperiodens början ändra ett beslut om val av ersättare i nämnder för mandatperioden.

 

2010-07-05 4353-09
Majoriteten i kommunfullmäktige har skiftat under löpande mandatperiod. Fullmäktige kunde inte med stöd av 4 kap. 10 a § kommunallagen återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnderna eftersom den politiska majoriteten i dem fortfarande var densamma som i fullmäktige.

 

2010-06-30 5189-09  skiljaktig mening
Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.

 

2010-06-24 960-08 och 3047-08
Fråga om utbytbarhet av läkemedel.

 

2010-06-24 7338-07
Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att meddela ett principiellt förbud mot att använda uppgifter om obetalda fakturor i kreditupplysningsverksamhet.

 

2010-06-24 1516-10
Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet avseende ärenden med anknytning till dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (DDR) har lämnats ut med förbehåll om bl.a tystnadsplikt till en professor som leder ett forskningsprojekt för vilket uppgifterna är av betydelse.

 

2010-06-22 715-10
Sekretess har inte ansetts föreligga för folkbokföringsuppgifter om vårdnadshavare för barn som är föremål för indrivningsåtgärder.

 

2010-06-21 1057-07  2046-07  1231-08
Kraven för bygglov ansågs uppfyllda för mobiltelemaster som placerats relativt nära bostadshus.

 

2010-05-12 1658-08
Registrering av ett hologram som varumärke har vägrats eftersom kravet på grafisk återgivning inte har ansetts uppfyllt.

 

2010-05-06 3810-09
Spisvakt oavsett anslutningssätt har ansetts utgöra sådan anpassning av fasta funktioner i bostaden för vilka bostadsanpassningsbidrag kan lämnas.

 

2010-05-06 6745-09
Framdragning av el och vatten för installation av tvättmaskin i en hyreslägenhet har ansetts utgöra sådan anpassning av fasta funktioner i bostaden för vilka bostadsanpassningsbidrag kan lämnas.

 

2010-05-04 460-09
Riksfärdtjänst. Tillstånd till prövning i Kammarrätt.

 

2010-04-29 1553-09
Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder har vid strafftidsberäkningen avräkning medgetts för sådant frihetsberövande utomlands som skett med anledning av arresteringsordern.

 

2010-04-08 8087-09
Fråga i ett mål om dödförklaring om det finns en hög grad av sannolikhet för att en försvunnen person är död.

 

2010-04-06 1591-06
Fråga om uppförandet av ett plank på punktmarkerad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas strider mot detaljplanen.

 

2010-03-30 7544-07
Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket alkohollagen om utrymning av serveringsställe avser serveringsstället som sådant.

 

2010-03-24 4418-07
Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för en gymnasieelevs dagliga resor mellan bostaden och skolan har inte ansetts omfatta resor mellan en inackorderingsbostad och en fristående skola som båda är belägna i en annan kommun. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

 

2010-03-19 7977-09
Utdömande av vite. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2010-03-17 4052-09
Fråga om i vilken utsträckning en förvaltningsdomstol kan besluta om var och hos vilket vårdföretag insatserna daglig verksamhet och bostad med särskild service ska verkställas. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2010-03-17 3821--3822-09
Bildporttelefon vid entrén till ett flerfamiljshus har ansetts tillståndspliktig enligt lagen om allmän kameraövervakning.

 

2010-03-04 587-08
Datainspektionens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål har inte ansetts vara ett överklagbart beslut.

 

2010-02-26 873-08
Bygglov har vägrats för uppförande av ett s.k. miljöhus på ett område som inte får bebyggas.

 

2010-02-23 6174-09
Sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgift om namn på anställda som en personalansvarsnämnd sagt upp i ett ärende som kommit att uppmärksammas massmedialt.

 

2010-02-17 3267-06
Ett annonsavbrott i en TV-sänd långfilm har ansetts innebära att programmets integritet och värde har kränkts.

 

2010-02-15 6887-09
Ett regeringsbeslut om detaljplan för en park har inte ansetts beröra boende, fastighetsägare och företag utanför planområdet på ett sådant sätt att de har rätt till rättsprövning av beslutet.

 

2010-02-11 5295-09  4476-09  7873-08  7834-08  7068-08  2244-08  1751-08
Tillstånd till allmän kameraövervakning avseende gator och torg.

 

2010-02-10
1207-08  1208-08  1209-08  1210-08  1211-08  1212-08  1213-08  1214-08  1215-08  1217-08  1218-08  1219-08  1220-08  1221-08  1805-08  1806-08
Fråga om den som sagt upp sitt konto hos ett värdepapperinstitut omfattas av investerarskydd i fråga om medel som ännu inte har återbetalats vid den senare tidpunkt då institutet försattes i konkurs.

 

2010-02-10 4303-08  skiljaktig mening
Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.

 

2010-02-03 1821-07
Fråga om bygglov krävs för uppförande av altan.

 

2010-01-29 1789-08
Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten enligt personuppgiftslagen.

 

2010-01-28 5845-07
Disciplinåtgärd har vidtagits mot en student vid högskola som vid skriftlig tentamen medfört ett hjälpmedel som studenten måste ha varit medveten var otillåtet.

 

2010-01-27 2860-07 och 2863-07
Fråga om beslut om bygglov för uppförande av vildmarkscamp i område av riksintresse för rennäringen borde ha föregåtts av detaljplaneläggning.

 

2010-01-20 6232-07
Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för tillsyn och för att kunna kommunicera har något beaktansvärt föräldraansvar inte ansetts föreligga.

 

2010-01-15 2933-07
I mål om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

 

 

 
Senast ändrad: 2011-01-10