JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2008

Skattemål


 

2008-12-19 3434-06
Moderbolaget har medgetts avdrag som för räntekostnad med samma belopp som dotterbolaget har uttagsbeskattats för. Inkomsttaxering 2001.

 

2008-12-19 3435-06
Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag. Inkomsttaxering 2001.

 

2008-12-16 3754--3755-06
Fråga om ersättning från Vägverket för bullerstörningar utgör skattepliktig inkomst.

 

2008-12-16 997-07
Ersättning för värdeminskning på fastighet har ansetts hänförlig till inkomstslaget kapital men har bedömts utgöra en sådan ersättning för skada på egendom som är undantagen från skatteplikt. Inkomsttaxering 2000.

 

2008-12-16 998-07
Fråga om ersättning avseende värdeminskning m.m. utgör skattepliktig inkomst.

 

2008-12-16 2021-07
Fråga om den som efter ansökan beviljats frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt under uppförandeskede har rätt till avdrag i efterhand för ingående skatt avseende kostnader som uppkommit innan den frivilliga skattskyldigheten inträdde eller om sådan skatt kan bli föremål för jämkning på grund av ändrad användning.

 

2008-12-09 1011-06
Fråga om ett försäkringsbolag lämnat oriktig uppgift till ledning för 1996 års taxering och om uppgiften i så fall medfört att taxeringsbeslutet blivit felaktigt.

 

2008-12-09 3182-07
Fråga om kammarrätt borde ha delgett klaganden ett föreläggande om att slutföra sin talan innan målet avgjordes. 

 

2008-12-08 54-05  skiljaktig mening
Fråga om aktier ska anses avyttrade för avtalad ersättning vid överlåtelse till underpris till ett av säljaren helägt bolag i Belgien när aktierna därefter överlåtits för ett avsevärt högre belopp till ett utomstående svenskt bolag.

 

2008-12-08 1779-05
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av kapitalinkomst på aktier i fåmansföretag. Inkomsttaxering 2000.

 

2008-12-08 4048-05
Fråga om förutsättningar för tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när utomstående ägare inträtt i bolaget först viss tid efter bolagets bildande.

 

2008-12-01 1801-08
Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats i fråga om en dansk läkare som haft anställning i Sverige och återkommande arbetat här i tvåveckorsperioder.

 

2008-12-01 2132-08
Fråga om en i Finland bosatt speditör som haft fast anställning i Sverige och därvid regelbundet arbetat här i 7-dagarsperioder ska anses ha stadigvarande vistats i Sverige.

 

2008-12-01 7627-07
Ett av Skatteverket fattat skattebeslut rörande ett bolag har inte ansetts bindande för prövningen i mål om betalningsansvar för bolagets företrädare.

 

2008-11-28 1019--1022-08
Ersättning vid försäljning av aktier har i visst fall beskattats som inkomst av tjänst. Inkomsttaxering 1999 och eftertaxering för 2000, 2002 och 2003 för inkomst samt skattetillägg. Ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

 

2008-11-28 1555-1556-08
Fråga om vinst vid försäljning av aktier ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

 

2008-11-28 3675--3678-07
Byggnader med bostäder för studenter vid universitet har inte ansetts utgöra elevhem eller skolhem enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringlagen. Fastighetstaxeringar 2003, 2004 och 2005.

 

2008-11-28 5210-07
Fråga om en byggnad ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad - skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus.

 

2008-11-27 4325-06
En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder till stiftelsens destinatärer. Uttagsbeskattning har inte skett för perioder då bostäderna varit outhyrda. Stiftelsen har inte medgetts avdrag som för lönekostnad eller för socialavgifter. Inkomsttaxering 2003.

 

2008-11-25 713-07
Fråga om Skatteverket fattat ett beslut om eftertaxering eller ett omprövningsbeslut på begäran av den skattskyldige.

 

2008-11-20 3999-06
Fråga om befrielse från skattetillägg vid enstaka fel i redovisningen.

 

2008-11-12 1229-08
Skyldigheten att enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher anteckna arbetspass i personalliggare omfattar inte en enskild näringsidkares eget arbete.

 

2008-11-10 2281-06
Ett aktiebolag har anskaffat en båt och fått fullt avdrag för ingående mervärdesskatt. Fråga om en uttagsbeskattning av bolaget ska grundas på faktisk användning av båten för rörelsefrämmande ändamål eller redan på dispositionsrätten. Även fråga om placeringen av bevisbördan.

 

2008-11-05 4041-06
En kapitalförlust vid avyttring av en regressfordran mot ett aktiebolag som upplösts efter konkurs har ansetts avdragsgill. Inkomsttaxering 2003.

 

2008-11-05 3891-05
Fråga om rätt till avdrag för förlust på regressfordran.

 

2008-10-22 5357-06
Fråga om beräkning av eller befrielse från skattetillägg när reseförmån inte tagits upp men inte heller kostnader som förmånen var avsedd att kompensera

 

2008-10-08 1455-05  skiljaktig mening
Skattemyndigheten har vid obligatorisk omprövning med anledning av ett överklagande ansetts inte kunna fatta ett beslut som i förhållande till det överklagade beslutet är till nackdel för den skattskyldige.

 

2008-10-06 6944-06
Situationen efter en trafikolycka har varit sådan att det framstått som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt.

 

2008-09-25 3612-07
Synnerliga skäl för hel befrielse från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga.

 

2008-09-25 5797-07
Fråga om synnerliga skäl för befrielse från kostnadsränta föreligger.

 

2008-07-15 1653-07, 1655-07
Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer, eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.

 

2008-07-15 6748-07
Fråga om utredningsskyldighet uppkommit för Skatteverket på grund av vissa uppgifter som den skattskyldige lämnat i självdeklarationen samt fråga om skäl föreligger för hel eller delvis befrielse från skattetillägg.

 

2008-07-15 7614-07
Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration, eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.

 

2008-06-30 3014--3015-05, 3017-05
Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som angetts avse en kapitalförsäkring med en årlig avgift på 1,2 procent och ett riskinnehåll på 0,1 procent har bedömts inte vara ett avtal om en livförsäkring. Inkomst- och förmögenhetstaxering 2001‑2003.

 

2008-06-27 3831-06
Fråga om beskattning av köpeskilling vid försäljning av andelar i kommanditbolag hos ägare av kapitalförsäkring som tecknats i ett s.k. skatteparadis i fall då köpeskillingen tillgodoförts kapitalförsäkringen. Även fråga om byte av inkomstslag.

 

2008-06-27 3850-06
Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag har beskattats som inkomst av tjänst hos den som arbetat i bolaget trots att andelarna har varit knutna till en av den anställde ägd kapitalförsäkring hos kommanditdelägaren – ett försäkringsföretag i Isle of Man – och avyttrats av försäkringsföretaget under beskattningsåret. Även fråga om kammarrätten ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta. Eftertaxering för inkomst för 1995.

 

2008-06-25 7173-05
Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då en skattskyldig i sin självdeklaration yrkat avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med ett tio gånger för högt belopp och det yrkade avdraget motsvarade två tredjedelar av deklarerad löneinkomst. Inkomsttaxering 2003.

 

2008-06-24 2198-05
Bestämmelserna om avdrag för skatt i 32 § första stycket 4 lagen om tobaksskatt gäller även varor (snus) som förts till frizon eller frilager i annat EU-land än Sverige.

 

2008-06-23 1542-06
Fråga om ett anspråk på ränta på ersättning som utgått enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. skall prövas av allmän förvaltningsdomstol.

 

2008-05-26 3797-06  skiljaktig mening
Med hänsyn till kravet att en arbetslös aktivt ska söka arbete för att ha rätt till arbetslöshetsersättning har en person som uppbar sådan ersättning medgetts avdrag för utgifter som uppkommit i samband med att han sökt arbete. Inkomsttaxering 2003.

 

2008-05-15 6734-07
Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader har ansetts stadigvarande vistas i Sverige, varför lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte tillämpats.

 

2008-05-15 7908-06
En skådespelare, som har haft tre på varandra följande anställningskontrakt om vardera ett år vid samma teater, har ansetts ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfälligt arbete på annan ort även för det tredje året. Inkomsttaxering 2003.

 

2008-03-18 3622-07
Resning i mål om pensionsgrundande inkomst 1995.

 

2008-03-14 416--420-03, 2179-03
Ett kommunalt energibolag har träffat avtal med kommunen om nyttjanderätt till kommunens mark. Fråga om bolaget har rätt till avdrag för den ersättning som utgår för nyttjanderätten i det fall avtalet löper tills vidare mot en årlig intrångsavgift. Inkomsttaxering 1995-2000.

 

2008-03-14 2240-03
Ett kommunalt energibolag har träffat avtal med kommunen om nyttjanderätt till kommunens mark. Fråga om bolaget har rätt till avdrag för den ersättning som utgår för nyttjanderätten i det fall avtalet löper på 25 år mot en engångsersättning. Inkomsttaxering 1996.

 

2008-03-06 5421-05
Fråga om en anställd som utfört arbete på olika platser skall anses ha haft bostaden som tjänsteställe.

 

2008-03-04 5635-06
Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor eller tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst.

 

2008-03-04 5689-06
Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad.

 

2008-03-04 5690-06
Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad.

 

2008-03-04 5692-06
Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad.

 

2008-03-04 5694-06
Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad.

 

2008-03-04 5695-06
Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad.

 

2008-03-04 5696-06
Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad.

 

2008-03-04 6594-06
Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor eller tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst.

 

2008-03-04 1155-07
Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad.

 

2008-02-26 482-07
Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt eftersom den oriktiga uppgiften berodde på ett enstaka räkenskapsfel.

 

 

Socialförsäkringsmål

 

2008-12-18 171-05
Ett barn som varit folkbokförd hos modern men rent faktiskt bott hos sina morföräldrar har inte haft rätt till underhållsstöd eftersom det inte haft sådan anknytning till moderns hem och ekonomi att det ändå ansetts varaktigt bosatt där.

 

2008-12-18 4814-07
Ett vittne har fått ersättning för resa med förhyrt flygplan.

 

2008-12-16 996-07
Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

 

2008-12-01 378-05
En far har ansetts vara återbetalningsskyldig för underhållsstöd som har lämnats till hans barn för tid då det var fastställt att en annan man var far till barnet.

 

2008-12-01 129-06  skiljaktig mening
Kostnad för s.k. fibromassage har inte godtagits som sådan merutgift som ska beaktas vid bestämmande av handkappersättning. 

 

2008-11-17 494-08
Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder mot att en arbetslös medlem behåller sitt medlemskap när hon arbetat utomlands och varit ansluten till arbetslöshetsförsäkringen där.

 

2008-06-13 3990-05
Den omständigheten att en viss kostnad inte finns upptagen i Försäkringskassans allmänna råd utgör inte i sig skäl för att inte godta den som en merutgift som kan grunda rätt till handikappersättning.

 

2008-06-10 39-06
Vid bedömning av till vem av föräldrarna vårdbidrag ska betalas ut när barnet växelvis bor lika mycket hos båda föräldrarna, har i brist på bättre kriterier folkbokföringen fått vara avgörande.

 

2008-06-05 800-06  skiljaktig mening
Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning när sökanden avvisat erbjudet arbete i Norge.

 

2008-05-22 632-07
Fråga om överklagande av beslut om sjukpenning kommit in i rätt tid.

 

2008-05-20 468-06
En läkare har under en kaffepaus i arbetet ätit bröd som arbetsgivaren bjudit på och därvid ådragit sig en tandskada. Fråga om skadan inträffat till följd av olycksfall i arbetet. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2008-04-28 5758-06
Fråga om en socialnämnds talerätt i ett mål om utbetalning av retroaktivt beviljad ersättning enligt 17 kap. 1 § lagen om allmän försäkring.

 

2008-04-23 871-06
Omfattningen av assistansersättningen till ett svårt funktionshindrat barn har bestämts utan beaktande av föräldraansvaret enligt föräldrabalken.

 

2008-04-17 3165-06
Fråga om Försäkringskassan haft tillräcklig utredning för att besluta om indragning av sjukpenning. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2008-04-17 4919-06
I ett mål om rätt till sjukpenning har vid bedömningen av nedsättningen av en försäkrads arbetsförmåga inte ansetts föreligga särskilda skäl att beakta andra omständigheter än rent medicinska.

 

2008-04-08 7437-06
En arbetslös försäkrad, som av medicinska skäl klarar endast ett fysiskt lättare, icke ryggbelastande halvtidsarbete med begränsad exponering för stress, har ansetts inte kunna utföra ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete och har därför bedömts ha rätt till hel sjukersättning.

 

2008-03-18 2952-05
Arbetslöshetsförsäkrad har efter en sammanvägning av flera omständigheter blivit delvis befriad från skyldigheten att återbetala felaktigt utbetald försäkringsersättning.

 

2008-02-07 2917-05
Fråga om föräldrapenning till förälder som inflyttat till Sverige från Schweiz och som före barnets födelse under minst 240 dagar i följd där haft förvärvsinkomster motsvarande en sjukpenning över lägsta nivån, artikel 72 förordning nr 1408/71, sammanläggning av försäkringsperioder. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2008-02-07 7215-04
Fråga om föräldrapenning till förälder som inflyttat till Sverige från Tyskland och som före barnets födelse under minst 240 dagar i följd där haft förvärvsinkomster motsvarande en sjukpenning över lägsta nivån, artikel 72 förordning nr 1408/71, sammanläggning av försäkringsperioder. Prövningstillstånd i kammarrätt. 

 

2008-02-05 3914-06
Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.

 

2008-01-29 5199-05
Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål om livränta med hänsyn till brister i försäkringskassans utredning om den försäkrades möjligheter att få ett nytt arbete.

 

2008-01-15 4060-06 och 4062-06
Fråga om en försäkrads arbetsförmåga kan anses nedsatt med minst tre fjärdedelar och därmed ge rätt till tre fjärdedels ersättningsnivå när han utöver sitt arbete motsvarande 25 % av heltid har sidouppdrag av liten omfattning. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2008-01-10 3951-04
Fråga om en Marie Curie-stipendiat har rätt till arbetsbaserad försäkring i form av föräldrapenning.

 

2008-01-10 2903-05
Fråga om medföljande make till en Marie Curie-stipendiat har rätt till barnbidrag.

 

2008-01-10 2905-05
Fråga om en Marie Curie-stipendiat har rätt till arbetsbaserad försäkring i form av föräldrapenning.

 

Körkortsmål

 

2008-10-30 7245-07
Länsstyrelsen har i ett körkortsärende förelagt körkortsinnehavaren att ge in läkarintyg. Fråga om körkortet kunnat återkallas med stöd av 5 kap. 3 § 8 körkortslagen, trots att läkarintyg kommit in inom förelagd tid, på den grunden att det i läkarintyget angetts att de medicinska kraven för körkortsinnehav inte var uppfyllda.

 

2008-03-19 5814-07
En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.

 

2008-01-31 7700-06
Fråga om varning skall upphävas när det ordningsföreläggande som legat till grund för varningen undanröjts.

 

Mål enligt socialtjänstlagen

 

2008-09-23 6371-07
Fönsterputsning och gardinupphängning omfattas av begreppet hemtjänst. En begäran om bistånd i form av hemtjänst ska prövas med hänsyn till den enskildes praktiska och ekonomiska möjligheter att få sina behov tillgodosedda på annat sätt.

 

2008-05-28 7399-05
En kommun där en enskild avser att tillbringa sin sommarvistelse har inte rätt att avvisa en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde vid tidpunkten för ansökningen inte har anlänt till kommunen.

 

2008-04-23 887-05
Bistånd till högre hyreskostnad på grund av bostadsbyte har inte ansetts kunna nekas med hänvisning till att bostadsbytet inte skett i samförstånd med socialnämnden.

 

2008-04-01 2230-04
Avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen ska bestämmas med hänsyn till den enskildes faktiska boendekostnad.

 

Psykiatrimål

 

2008-01-24 5765-07
Fråga om förutsättningar för fortsatt tvångsvård.

  

2008-01-24 6172-07
Fråga om förutsättningar för fortsatt tvångsvård.

 

Lag om vård av unga/missbrukare

 

2008-08-14 3806-08  skiljaktig mening
Ett tvåårigt barn har tagits om hand enligt LVU på grund av att modern bl.a. uttalat dödshot mot barnet. Fråga om vilken hänsyn som kan tas till moderns uppgift att hoten inte varit allvarligt menade.

 

2008-02-05 5844-07   skiljaktig mening
Vid prövningen i kammarrätt av ett mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har deltagit en nämndeman som även var ledamot i skattenämnd och därför inte haft rätt att vara nämndeman. Målet har visats åter till kammarrätten för ny behandling.

 

Offentlig upphandling

 

2008-12-18 1595-06
Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.

 

2008-06-18 7679-06
Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.

 

2008-06-03 7364-06 och 7366-06
Verksamheten i en branschorganisation drivs av organisationens serviceaktiebolag. Fråga om detta bolag kan anses vara leverantör i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling och i den egenskapen ha rätt att ansöka om överprövning av en upphandling.

 

2008-03-17 172--175-06
En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag, som kommunen äger tillsammans med andra kommuner, har ansetts skyldig att upphandla tjänsten med tillämpning av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

 

2008-03-17 176--179-06
En kommun förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag som kommunen äger tillsammans med andra kommuner. Förvärvet sker i enlighet med ett mellan delägarkommunerna träffat konsortialavtal. Fråga om tjänsterna borde ha blivit föremål för upphandling. Dessutom fråga om överprövning kan ske trots att någon upphandling inte har ägt rum.

 

2008-02-11 2382-06   protokoll
Fråga om förutsättningar för att besluta om rättelse efter det att anbudens giltighetstid löpt ut.

 

Övriga mål

 

2008-12-19 6911-07
Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för 85-årig kvinna som gick med rollator samt led av kärlkramp m.m.

 

2008-12-19 4671-08
Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för 79-årig kvinna som gick med rollator utomhus samt led av kraftiga ryggsmärtor.

 

2008-12-18 5977-08
Fråga om Kriminalvården haft rätt att avslå en intagens ansökan om telefontillstånd på den grunden att telefonnumret var registrerat på ett företag. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2008-12-16 6588-05  skiljaktig mening
Behandling av biometriska data i form av fingeravläsning i samband med skolmåltider har ansetts kräva samtycke för att vara tillåten enligt personuppgiftslagen.

 

2008-12-16 6313-07
Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i folkbokföringsregistret antecknas som ett registrerat partnerskap.

 

2008-11-25 4204-07
Fråga om skyldighet för länsrätten att ge motparten tillfälle att yttra sig över ett yttrande från kommunen till länsrätten. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2008-11-20 1298-07
Fråga om det är förenligt med god fastighetsmäklarsed att förmedla en bostadsrätt hos en förening där mäklaren är medlem.

 

2008-11-20 2193-06
Förmedling av bostadsrättslägenheter i en bostadsrättsförening där fastighetsmäklaren själv är medlem har ansetts strida mot god fastighetsmäklarsed.

 

2008-11-17 6984-04
Fråga om det finns förutsättningar att meddela förklaring enligt 72 § patentlagen PRV:s nummer: 96023807.0

 

2008-11-11 5542-06  skiljaktig mening
Bedömningen av särskilda skäl för att medge anstånd med gravsättning har inte ansetts kunna vila enbart på den avlidnes önskan om när gravsättning ska ske.

 

2008-11-10 7020-06
En person med Alzheimers sjukdom har ansetts tillhöra den personkrets som anges i 1 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

2008-11-03 734-06
Tulltillägg kan påföras under samma tid som betalningsskyldighet för tull kan åläggas. Beslut om tulltillägg behöver inte fattas samtidigt med beslutet att påföra tull.

 

2008-10-30 6613-07
Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd.

 

2008-10-30 929-08
Fråga om taxiförarlegitimation ska återkallas på grund av misshandel.

 

2008-10-30 932-08
Brister i redovisningen till Skatteverket avseende taxiverksamhet har medfört att innehavaren av trafiktillståndet varnats.

 

2008-09-23 3104-07
Individuellt utformade anpassningsåtgärder i en funktionshindrads egen lägenhet utgör inte en sådan insats som avses med annan särskilt anpassad bostad i 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

2008-08-27 4192-06
Fråga om en kommuns beslut att avslå ansökan om resebidrag för växelvis boende gymnasieelev strider mot lag eller annan författning. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2008-08-20 1597-06
Fråga om en anmälan mot en läkare som utfärdat intyg om någons hälsotillstånd bort prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som en fråga om disciplinpåföljd. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2008-08-20 7279-06
Fråga om en läkares brott mot tystnadsplikten kan föranleda disciplinpåföljd. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2008-07-04 7610-04
Fråga om skäligheten av nätanslutningsavgift enligt ellagen.

 

2008-06-24 5188-03
Lagen om färdtjänst ska tillämpas på sådana tillstånd till färdtjänst som beviljats enligt 1980 års socialtjänstlag.

 

2008-06-18 3619-07
Fråga om förutsättningar för återkallelse av pass. 

 

2008-06-13 501-08
År 1991 ingicks ett avtal mellan en kommun och en leverantör. Parterna gjorde tillägg till avtalet år 2000 och 2006. Fråga om utlämnande av samtliga avtal.

 

2008-06-12 4410-07
Att en kommun är ägare till ett aktiebolag utgör inte något hinder för bolaget att bedriva fristående skolor.

 

2008-05-21 103-05
Särskilda skäl för att tillåta en fristående skola som har mindre än 20 elever har inte ansetts föreligga.

 

2008-05-13 3432-07
Tillstånd till prövning i KR; fråga om djurförbud på grund av upprepade förelägganden trots att djurhållaren har efterkommit föreläggandena.

 

2008-04-25 7107-04
En anslutning av en elektrisk anläggning till ett ledningsnät har krävt förstärkning av det befintliga nätet som bedömts inte innebära direkt nytta för nätbolaget eller befintliga kunder. Den anslutande kunden har fått bära viss del av kostnaderna.

 

2008-04-18 6358-05
Fråga om förverkande av alkohol som omhändertagits med stöd av 3 kap. 1 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter därför att mottagaren saknade rätt att föra in den enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § alkohollagen.

 

2008-03-19 4661-07
Fråga om Socialstyrelsen haft rätt att avslå en framställning om prövning av utländsk utbildning som grund för läkarlegitimation med motiveringen att skillnaderna mellan den utländska och den svenska läkarutbildningen var alltför stora. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2008-03-18 3561-05
I ett folkbokföringsärende har en person som veckopendlat till arbete utomlands och haft dubbel bosättning, dels på arbetsorten, dels i Sverige, inte ansetts ha sitt egentliga hemvist utom landet. Avregistrering från folkbokföringen hade därför inte bort ske.

 

2008-03-14 2713-05   skiljaktig mening
Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har inte ansetts föreligga.

 

2008-03-14 2716-05   skiljaktig mening
Fråga om Cialis skall omfattas av läkemedelsförmånerna samt om en eventuell subvention bör begränsas till ett visst användningsområde eller förenas med andra särskilda villkor.

 

2008-03-14 2719-05   skiljaktig mening
Fråga om Levitra skall omfattas av läkemedelsförmånerna samt om en eventuell subvention bör begränsas till ett visst användningsområde eller förenas med andra särskilda villkor.

 

2008-03-12 4123-07
Kammarrätten har inför sin prövning av en begäran om att få en CD-skiva utlämnad inte tagit del av innehållet utan endast informerats om detta av den berörda myndigheten i dess lokaler. Fråga om kammarrättens utredningsansvar.

 

2008-02-25 4227-04
Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vapeninnehavaren att själv ta hand om och förvara vapnet. 

 

2008-02-19 5222-07   protokoll
I mål om en friskolas rätt till bidrag från kommunen är friskolan - men inte Skolverket - kommunens motpart när denna överklagat Skolverkets beslut.

 

2008-02-12 2315-07
Fråga om återförvisning till kammarrätten av ett mål som avgjorts innan tiden för överklagande av den överprövade länsrättsdomen har gått ut för en annan part i målet.

 

2008-02-12 2316-07
En kammarrätt har avvisat ett i rätt tid inkommet överklagande därför att den redan prövat målet i sak på talan av en annan part. Fråga om upphävande av kammarrättens beslut.

 

2008-02-12 2337-07
En kammarrätt har avvisat ett i rätt tid inkommet överklagande därför att den redan prövat målet i sak på talan av en annan part. Fråga om upphävande av kammarrättens beslut.

 

2008-02-12 2338-07
Fråga om återförvisning till kammarrätten av ett mål som avgjorts innan tiden för överklagande av den överprövade länsrättsdomen har gått ut för en annan part i målet.

  

2008-01-07 1355-07
Fråga om sekretess för uppgift om anordnade förvaltarskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2009-11-19