JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prejudikat

HFD 2015 ref. 78
En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. (Mål nr 2757-15)

HFD 2015 ref. 77
Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet tar över ett sparat fördelningsbelopp från den tidigare ägaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2273-15)

HFD 2015 ref. 76
Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri. (Mål nr 2117-15)

HFD 2015 ref. 75
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd. (Mål nr 3596-14)

HFD 2015 ref. 74
Fråga om hur den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas när han eller hon har en skyddad SGI som är fastställd utifrån ett heltidsarbete där den faktiska arbetstiden understiger 40 timmar per vecka. (mål nr 1615-14)

HFD 2015 ref. 73
Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen. (Mål nr 7872-13)

HFD 2015 ref. 72
För att en kommun enligt 9 § 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. (Mål nr 6356-14)

HFD 2015 ref. 71
Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade har inte ansetts vara överklagbart. (Mål nr 1709-15)

HFD 2015 ref. 70
Ellagens reglering av nätföretagens avgiftsuttag utgör en sådan prisreglering som utesluter en tillämpning av kommunallagens självkostnadsprincip. (Mål nr 6667–6669-14)

HFD 2015 ref. 69
Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för högt debiterade skatten. (Mål nr 2250-14)

HFD 2015 ref. 68
En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv i balansräkningen om djuren redovisas som omsättningstillgångar men inte om djuren redovisas som anläggningstillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2753-15)

HFD 2015 ref. 67
SGI-skydd på den grunden att den försäkrade uppburit studiestöd gäller inte när studiestödet återkrävts. (Mål nr 3507-14)

HFD 2015 ref. 66
En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andelar i ett utländskt bolag – som förvärvtas före bosättningen här – med andelar i ett annat utländskt bolag. Skattskyldighet har ansetts föreligga om de tillbytta andelarna avyttras inom tio år från det att den skattskyldige varit bosatt eller stadigvarande vistats här. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2136-15)

HFD 2015 ref. 65
Kravet i yrkestrafiklagen på gott anseende har i visst fall ansetts vara uppfyllt trots att den sökande haft en ledande ställning i ett bolag som försatts i konkurs. (Mål nr 3738-14)

HFD 2015 ref. 64
Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård. (Mål nr 3310-14)

HFD 2015 ref. 63
Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information om det konkurrerande anbudet. Detta förfarande har ansetts strida mot likabehandlingsprincipen. (Mål nr 6309-14)

HFD 2015 ref. 62
Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för användning i skattepliktig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 1997-15)

HFD 2015 ref. 61
Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 1356-14)

HFD 2015 ref. 60
Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 1480-15)

HFD 2015 ref. 59
Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet vid arvskiftet beskattats för i Danmark. (Mål nr 1082-15)

HFD 2015 ref. 58
Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen kan inte göras gällande under ett rekonstruktionsförfarande för skulder som uppkommit innan ansökan men som förfallit till betalning först under förfarandet. (Mål nr 7045-14)

HFD 2015 ref. 57
En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess. (Mål nr 7009-14)

HFD 2015 ref. 56
Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet att uppträda som ombud i domstol kan ersättning för kostnader inte beviljas. (Mål nr 2492–2494-15)

HFD 2015 ref. 55
Förvaltningsdomstols utredningsansvar i upphandlingsmål har ansetts innebära att domstolen kan vara skyldig att fordra in uppgifter från upphandlande myndighet. (Mål nr 6331-14)

HFD 2015 ref. 54
En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett garage för att där bedriva skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser, har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som hänför sig till byggnationen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 5334-14)

HFD 2015 ref. 53
Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem som bedrivs i kommunal regi ytterligare resurser strider mot skollagen när fristående verksamheter får del av motsvarande bidrag först under påföljande budgetår. Laglighetsprövning enligt kommunallagen. (Mål nr 3876-14)

HFD 2015 ref. 52
Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen har inte ansetts tillämplig när det företag som verksamheten bedrivs i och som utomstående äger del i är ett fåmanshandelsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 1629-15)

HFD 2015 ref. 51
Den omständigheten att en av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare mot betalning erbjuder ceremonitjänster i samband med vigsel har ansetts utgöra grund för att återkalla förordnandet. (Mål nr 1462-14)

HFD 2015 ref. 50
Vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska placeras vid viss skola kan inte med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen frångås med hänvisning endast till att de barn som bor närmast skolan ges företräde. Laglighetsprövning enligt kommunallagen. (Mål nr 7748-13)

HFD 2015 ref. 49
Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. (Mål nr 2793-14)

HFD 2015 ref. 48
Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 417-15 och 5974-14)


HFD 2015 ref. 47
Skatteverket har ansetts behörigt att pröva en ansökan om att en utländsk medborgare ska dödförklaras när dennes enda anknytning till Sverige är äktenskap med en person som är bosatt i Sverige. (Mål nr 2268-14)

HFD 2015 ref. 46
Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning. (Mål nr 3527-14)

HFD 2015 ref. 45
En handlings karaktär av säkerhetskopia ändras inte till följd av att originalhandlingen raderas, även om detta sker i strid med de gallringsföreskrifter som gäller för myndigheten. (Mål nr 6304-14)

HFD 2015 ref. 44
Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 3927-14)

HFD 2015 ref. 43
En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service för vuxna har inte ansetts utgöra ett sådant missförhållande som krävs för ett beslut om föreläggande enligt 26 f § LSS. (Mål nr 386-14)

HFD 2015 ref. 42
En snart 17-årig ungdoms misskötsel av sin behandling av en allvarlig sjukdom har inte ansetts utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU. (Mål nr 5850-14)

HFD 2015 ref. 41
I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3728-14)

HFD 2015 ref. 40
En fysioterapiverksamhet som bedrivs i bolagsform har överlåtits enligt reglerna om s.k. ersättningsetablering i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Hela ersättningen för verksamheten har beskattats hos bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 5395-14)

HFD 2015 ref. 39
Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten. Myndigheten har därmed inte ägt rätt att göra en förnyad materiell prövning. (Mål nr 3262-14)

HFD 2015 ref. 38
Fråga om en sökandes innehav av en skogsfastighet kan beaktas vid bedömningen av om det är uppenbart att den sökande inte behöver bostadsbidrag. (Mål nr 1898-14)

HFD 2015 ref. 37
Om skattetillägg har påförts innan åtal väckts för skattebrott kan inte förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff föranleda att en lagakraftvunnen dom i skattemålet undanröjs. Det gäller även om det skatterättsliga förfarandet avslutades sist och oberoende av om domen i brottmålet var friande och när den vann laga kraft (I och II). (Mål nr 6065-14 och 6781-14)

HFD 2015 ref. 36
I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut. (Mål nr 5892-14)

HFD 2015 ref. 35
En kommun har inte haft rätt att avslå en ansökan om korttidstillsyn enligt LSS med hänvisning till att sökandens behov kan tillgodoses genom utökad assistansersättning. (Mål nr 2888-14)

HFD 2015 ref. 34
En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 4277-14)

HFD 2015 ref. 33
Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet primärt används för sådana transporter som avses i undantaget. (Mål nr 4171–4172-14)

HFD 2015 ref. 32
Särskilda skäl att meddela psykologlegitimation för den som dömts till ett långt fängelsestraff för flera mycket allvarliga brott har inte ansetts föreligga, trots att lång tid förflutit sedan brotten begicks och sökandens personliga förhållanden ändrats. (Mål nr 3231-14)

HFD 2015 ref. 31
Återkallelse av körkort för en körkortshavare som gjort sig skyldig till annat brott än trafikbrott har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem). (Mål nr 1757-14)

HFD 2015 ref. 30
Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 § andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget. Inkomsttaxering 2008. (Mål nr 1578-14)

HFD 2015 ref. 29
En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med försäkringsgivaren har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen förmedling av försäkringar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 40-15)

HFD 2015 ref. 28
Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelsestraff. (Mål nr 2180–2182-14)

HFD 2015 ref. 27
Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23). (Mål nr 4880-14)

HFD 2015 ref. 26
Fråga om beskattning av vinster på pokerspel som anordnas utanför EES. (Mål nr 2316–2317-14)

HFD 2015 ref. 25
En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad databehandling som kräver en arbetsinsats på 4–6 timmar har inte ansetts tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. (Mål nr 4266-14) 

HFD 2015 ref. 24
Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6836-14)

HFD 2015 ref. 23
Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra aktierna har inte ansetts utgöra blankning när lånet inte skett i syfte att aktierna ska avyttras. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3773-14)

HFD 2015 ref. 22
En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 5334-13)

HFD 2015 ref. 21
Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte anse honom arbetslös. (Mål nr 8285-13)

HFD 2015 ref. 20
Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmålsdom har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem). (Mål nr 1161-14)

HFD 2015 ref. 19
Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion. (Mål nr 3143-13 och 3144-13)

HFD 2015 ref. 18
Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. (Mål nr 1984-14)

HFD 2015 ref. 17
Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt, företag och kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4132-14 och 4382-14)

HFD 2015 ref. 16
Ett beslut om villkor om alkolås har undanröjts till följd av att körkortshavaren intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination. (Mål nr 226-14)

HFD 2015 ref. 15
Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge. (Mål nr 3306-14)

HFD 2015 ref. 14
Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto ska bedömningen om finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3052-14)

HFD 2015 ref. 13
Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3720-14)

HFD 2015 ref. 12
En personalansvarsnämnd har ansetts ha en sådan självständig ställning inom en myndighet att handlingar som överlämnas dit från ett annat organ inom myndigheten utgör allmänna handlingar enligt 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 4189-14)

HFD 2015 ref. 11
Sekretessbestämmelsen i 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig på uppgift hos Arbetsförmedlingen om anordnare av sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre. Uppgiften har ansetts röra anordnarens affärs- eller driftförhållanden när sysselsättningen sker i affärsverksamhet hos denne. (Mål nr 3634-14)

HFD 2015 ref. 10
Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed inte återkrävas enligt dessa regler. (Mål nr 7722-13)

HFD 2015 ref. 9
En depåförsäkring som innebär att delar av försäkringskapitalet får placeras i ett skuldebrev med försäkringstagaren som gäldenär har inte ansetts utgöra en pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 5183-14)

HFD 2015 ref. 8
Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. (Mål nr 2063-14)

HFD 2015 ref. 7
Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. (Mål nr 3857-14)

HFD 2015 ref. 6
Beslutsorganet Överklagandenämnden i Överklagandenämnden för studiestöd har ansetts vara en domstol i Europakonventionens mening även när beslut fattats av den ledamot som samtidigt är myndighetschef. (Mål nr 4160-14)

HFD 2015 ref. 5
Fråga om förutsättningarna för socialnämnds medgivande till läkemedelsbehandling av ett barn när den ena av barnets vårdnadshavare motsätter sig behandlingen. (Mål nr 7315-13)

HFD 2015 ref. 4
En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgöra en allmän handling. (Mål nr 2368-14)

HFD 2015 ref. 3
Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen. (Mål nr 642-14)

HFD 2015 ref. 2
Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttjänst enligt lagen om paketresor och föreningen har som arrangör funnits skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen. (Mål nr 7822-13)

HFD 2015 ref. 1
Av arbetsgivaren tillhandahållen motionsutrustning för användning i arbetstagarens hem har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4067-14)

-------------------------

HFD 2014 ref. 82
Fråga om unionsrättens betydelse vid prövning av förutsättningarna för att meddela bevis om specialistkompetens när en läkare från en annan medlemsstat i EU genomgått specialiseringsutbildning i Sverige. (Mål nr 2924-13)

HFD 2014 ref. 81
Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick bl.a. vid avflyttning. Föreskriften har ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift. (Mål nr 3135-14)

HFD 2014 ref. 80
Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott är förenlig med konventionsrätten (jfr RÅ 2000 ref. 65). (Mål nr 1833-14)

HFD 2014 ref. 79
Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. (Mål nr 2050-14)

HFD 2014 ref. 78
Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen. (Mål nr 2415-13)

HFD 2014 ref. 77
Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts föreligga när det vid förvärvet av bostaden inte kunnat förutses att sådana åtgärder skulle bli nödvändiga inom en inte alltför avlägsen framtid. (Mål nr 1115-14)

HFD 2014 ref. 76
Fråga om omräkning från nettolön till bruttolön vid tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader för vissa utländska arbetstagare i 11 kap. 22 och 23 §§ inkomstskattelagen, s.k. expertskatt. (Mål nr 1495-14)

HFD 2014 ref. 75
Fråga om förutsättningar för att återkalla anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin vid misskötsamhet. (Mål nr 4390-13)

HFD 2014 ref. 74
Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. (Mål nr 4383-14)

HFD 2014 ref. 73
Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen förmedling av transaktioner rörande betalningar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 1963-14)

HFD 2014 ref. 72
Bestämmelserna i Försäkringskassans föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst såvitt avser s.k. fortsatt uppbyggnadsskede har ansetts stå i strid med överordnad författning och har därför inte tillämpats. (Mål nr 4974-13)

HFD 2014 ref. 71
Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 5169-13)

HFD 2014 ref. 70
Det förhållandet att ett organ anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen för all sin verksamhet har inte ansetts innebära att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt. (Mål nr 8309-13)

HFD 2014 ref. 69
Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling. (Mål nr 7021-13)

HFD 2014 ref. 68
Tillhandahållandet av en genom lunchkupong förskottsbetald lunch har i visst fall ansetts inte utgöra en försäljning som utlöser registeringsskyldighet i kassaregister. (Mål nr 8160-13)

HFD 2014 ref. 67
Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag ansetts innefatta endast köpeskilling för de andelar som ger det bestämmande inflytandet. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 1517-14)

HFD 2014 ref. 66
Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen är inte tillämplig när den personuppgiftsansvarige inte är etablerad i Sverige. (Mål nr 3695-14)

HFD 2014 ref. 65
Beslut om skattetillägg har fattats efter det att åtal väckts avseende samma faktiska omständigheter. Skattetillägget har undanröjts trots att åtalet inte kom att prövas av tingsrätten (ne bis in idem). (Mål nr 3468–3470-13)

HFD 2014 ref. 64
Utan hinder av 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken har rätt till kompletterande svenskt barnbidrag ansetts föreligga när barnet och vårdnadshavaren varit bosatta i Sverige och motsvarande familjeförmån utgetts i ett annat EU-land. (Mål nr 7017-13)

HFD 2014 ref. 63
En person har dömts för trolöshet mot huvudman med anledning av uttag av medel ur aktiebolag där han själv haft ägarintressen. Han har samtidigt dömts att betala skadestånd till bolagens konkursbon. Mot bakgrund av det inflytande han haft i bolagen har han beskattats i inkomstslaget tjänst för uttagen men bara till den del värdet av dem överstigit de ådömda skadestånden. Inkomsttaxering 2005–2008. (Mål nr 5781–5784-12)

HFD 2014 ref. 62
Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2735-14)

HFD 2014 ref. 61
Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 6679-13)

HFD 2014 ref. 60
För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar. (Mål nr 2153-14)

HFD 2014 ref. 59
En ledamot av kommunfullmäktige har ingått i en av kommunstyrelsen tillsatt arbetsgrupp vars förslag legat till grund för ett beslut i fullmäktige. Detta har inte ansetts innebära att ledamoten deltagit i handläggningen av ärendet i fullmäktige i den mening som avses i bestämmelsen om jäv i 5 kap. 20 § första stycket kommunallagen. (Mål nr 1757-13)

HFD 2014 ref. 58
Enligt 28 kap. 13 § andra stycket inkomstskattelagen kan rätten till avdrag för belopp som överförts till pensionsstiftelse falla bort om stiftelseförmögenheten är alltför stor i förhållande till pensionsutfästelser som är tryggade med avdragsrätt.  Det belopp som fallit bort kan inte dras av ett senare beskattningsår när de förutsättningar som anges i nämnda stycke är uppfyllda. (Mål nr 8145-13)

HFD 2014 ref. 57
En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag. (Mål nr 6647-13)

HFD 2014 ref. 56
Ett som "beslut" betecknat svar från Centrala studiestödsnämnden till en låntagare angående preskription av lånefordran har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut. (Mål nr 6774-12)

HFD 2014 ref. 55
Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen på grund av sekretess överklagas i den ordning som anvisas i offentlighets- och sekretesslagen. (Mål nr 34-14)

HFD 2014 ref. 54
Vid samtidiga och korsvisa fasighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 1030-14)

HFD 2014 ref. 53
Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringsutbildning i Sverige. (Mål nr 2428-13)

HFD 2014 ref. 52
Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 § 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. (Mål nr 3785-12)

HFD 2014 ref. 51
Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för reparation och underhåll av byggnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 983-14)

HFD 2014 ref. 50
Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. (Mål nr 206-14)

HFD 2014 ref. 49
Fråga om vad som kan anses vara ”ringa fall” i ett mål om upphandlingsskadeavgift. (Mål nr 5117–5121-13)

HFD 2014 ref. 48
Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av sekretess. (Mål nr 7820-13)

HFD 2014 ref. 47
Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolinspektionens tillsynsområde. (Mål nr 8148–8150-13)

HFD 2014 ref. 46
Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Tillika fråga om förutsättningar för ett förordnande om omedelbar verkställighet av ett beslut om att vården ska upphöra. (Mål nr 4466-13)

HFD 2014 ref. 45
Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma. (Mål nr 210-14)

HFD 2014 ref. 44
Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille. (Mål nr 3225-13)

HFD 2014 ref. 43
Beslut om skattetillägg har fattats innan åtal väckts för skattebrott avseende samma oriktiga uppgifter. När åtalet lett till en lagakraftvunnen dom men förfarandet rörande skattetillägg ännu inte avslutats har skattetilläggen undanröjts (ne bis in idem). (Mål nr 7110-13 och 7111-13)

HFD 2014 ref. 42
Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade (I och II). (Mål nr 1983-13 och 2115-13)

HFD 2014 ref. 41
Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. (Mål nr 927-13)

HFD 2014 ref. 40
Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster. (Mål nr 5845-13 och 5846-13)

HFD 2014 ref. 39
Synnerliga skäl har ansetts föreligga för omprövning av beslut om efterlevandepension enligt 113 kap. socialförsäkringsbalken. (Mål nr 2908-13)

HFD 2014 ref. 38
Ett icke processbehörigt barn kan genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut om omhändertagande enligt LVU, trots att ställföreträdarens egen uppfattning är att detta bör bestå. (Mål nr 7854-13)

HFD 2014 ref. 37
Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff. (Mål nr 6146-12)

HFD 2014 ref. 36
Fråga, vid tillämpning av den s.k. ryms-inom-regeln i 58 kap. 20 § inkomstskattelagen, om den skattemässiga karaktären på en försäkring som avser att trygga en utfäst ålderspension påverkas av en utfästelse om direktpension. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 7944-13)

HFD 2014 ref. 35
Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som legat till grund för ett tidigare åtal för skattebrott (ne bis in idem). (Mål nr 1112-14 och 1113-14)

HFD 2014 ref. 34
En grundskoleelev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har inte ansetts ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och hemmet i den andra kommunen. (Mål nr 4922-13)

HFD 2014 ref. 33
Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radio- och tv-avgift. (Mål nr 7368-13)

HFD 2014 ref. 32
Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av den behandling av personuppgifter som skett genom att en domstol publicerat uppropslistor på den egna webbplatsen. (Mål nr 6894-13)

HFD 2014 ref. 31
Ett aktiebolag har uttagsbeskattats för utlåning till ett hälftenägt företag när räntan understigit marknadsvärdet, trots att räntan uppgått till samma belopp som bestämts för den andre delägarens motsvarande utlåning. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 385-14)

HFD 2014 ref. 30
Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsförmånslagen. Även fråga om upphävande av tidigare fattat gynnande förvaltningsbeslut. (Mål nr 5169-12)

HFD 2014 ref. 29
Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. (Mål nr 4382-13 och 4383-13)

HFD 2014 ref. 28
Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt. (Mål nr 6738-13)

HFD 2014 ref. 27
Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. (Mål nr 1702–1703-13)

HFD 2014 ref. 26
Fråga om sambos barn ska betraktas som styvbarn enligt 2 kap. 22 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6973-13)

HFD 2014 ref. 25
Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till marknadsvärdet. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6671-13)

HFD 2014 ref. 24
Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. (Mål nr 2673-12)

HFD 2014 ref. 23
Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU. (Mål nr 5069-13)

HFD 2014 ref. 22
Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet underskott omfattades av en koncernbidragsspärr har inte ansetts vara en sådan oriktig uppgift som kan utgöra grund för skattetillägg. (Mål nr 3543-12)

HFD 2014 ref. 21
Bidrag som en enskild näringsidkare erhållit från en stiftelse för att färdigställa en dokumentärfilm har ansetts vara ett skattefritt stipendium. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 7892-13)

HFD 2014 ref. 20
Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 7581-13)

HFD 2014 ref. 19
En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. (Mål nr 605-13)

HFD 2014 ref. 18
Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II). (Mål nr 6980-12)

HFD 2014 ref. 17
Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rätt till garanterad ersättning till följd av dövhet eller grav hörselskada ansöker om högre ersättning på grund av merkostnader för annan funktionsnedsättning. (588-13)

HFD 2014 ref. 16
Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats. (Mål nr 4433-12)

HFD 2014 ref. 15
Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits parallellt under sex månader inom den s.k. ramtiden. (Mål nr 34-13)

HFD 2014 ref. 14
Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig. (Mål nr 3291-13)

HFD 2014 ref. 13
Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen. (Mål nr 8147-13)

HFD 2014 ref. 12
Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen. (Mål nr 3004-12)

HFD 2014 ref. 11
SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. (Mål nr 2048-13)

HFD 2014 ref. 10
Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4745-13)

HFD 2014 ref. 9
Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och ettårsregeln (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 5143-13 och 7077-13)

HFD 2014 ref. 8
Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i fjällnära skog. (Mål nr 5962-12)

HFD 2014 ref. 7
Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål. (Mål nr 84-13)

HFD 2014 ref. 6
Den som sänds ut för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst och då inte är folkbokförd i Sverige omfattas inte av 14 § folkbokföringslagen. Även fråga om bestämmelserna i 3 § i lagen strider mot EU-rätten. (Mål nr 5926-12)

HFD 2014 ref. 5
En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga om hon tillhör den personkrets som får ansöka om insats och hur prövningen av ansökan i så fall ska göras. (Mål nr 895-13)

HFD 2014 ref. 4
Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt. (Mål nr 6017-12)

HFD 2014 ref. 3
Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. (Mål nr 1695-12)

HFD 2014 ref. 2
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6063-13)

HFD 2014 ref. 1
En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. (Mål nr 7525-10)

-----------------------------------------------------------------

HFD 2013 ref. 87
Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kostat efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, har ansetts kunna få skattereduktion när domstol ändrat Skatteverkets beslut. (Mål nr 5054-13)

HFD 2013 ref. 86
E-postmeddelanden utan ärendeanknytning som skickats mellan tjänstemän inom en myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar. (Mål nr 5339-13)

HFD 2013 ref. 85
Fråga om tillämpligheten av bestämmelser om tidsfrister för beskattning i samband med en domstols bedömning att beskattning kan ske redan enligt inkomstskattelagen trots att Skatteverket endast yrkat en prövning enligt skatteflyktslagen. Resning. (Mål nr 7278-12)

HFD 2013 ref. 84
Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig trots att en betydande del av andelarna i ett fåmansföretag avyttrats och maximala 100 inkomstbasbelopp av kapitalvinsten vid avyttringen har beskattats i inkomstslaget tjänst. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4534-13)

HFD 2013 ref. 83
Personkretsen i 1 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. (Mål nr 3353-13)

HFD 2013 ref. 82
Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. (Mål nr 3073-13)

HFD 2013 ref. 81
Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. (Mål nr 3102-12)

HFD 2013 ref. 80
En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund. (Mål nr 3835-12)

HFD 2013 ref. 79
Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I) och i vårdboende (II) har ansetts avse stadigvarande bostad. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 1989-13 [I] och 2105-13 [II])

HFD 2013 ref. 78
Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. (Mål nr 6409-12)

HFD 2013 ref. 77
En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den av kommunen anvisade har ansetts lagligen grundat eftersom skolskjuts till den valda skolan hade medfört en merkostnad för kommunen. (Mål nr 501-13)

HFD 2013 ref. 76
Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på obegränsad tid för vård av ett barn som efter avslutad behandling av en allvarlig sjukdom behövt intensiv träning m.m. på grund av kvarvarande sjukdomstillstånd. (Mål nr 6858-12)

HFD 2013 ref. 75
Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I–III). (Mål nr 4950-12 [I], 802-12 [II] och 6935-11 [III])

HFD 2013 ref. 74
Fråga om ledningsprövning för fondbolag (Mål nr 2531-12)  

HFD 2013 ref. 73
Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynrätt enligt 16 kap. 7 § föräldrabalken. (Mål nr 4336-13)

HFD 2013 ref. 72
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning. (Mål nr 4496-12)

HFD 2013 ref. 71
När en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet (ne bis in idem). (Mål nr 658–660-13)

HFD 2013 ref. 70
Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. (Mål nr 6920-12)

HFD 2013 ref. 69
Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gemensam vårdnad registerats först efter det att en förälder börjat ta ut föräldrapenning. (Mål nr 1868-13)

HFD 2013 ref. 68
Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. (Mål nr 331-13)

HFD 2013 ref. 67
Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar. (Mål nr 4461-10)

HFD 2013 ref. 66
Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. Rättsprövning (Mål nr 3189-12)

HFD 2013 ref. 65
Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 3946-13)

HFD 2013 ref. 64
Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro. (Mål nr 4090-12)

HFD 2013 ref. 63
Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a § lagen om arbetslöshetsersättning. (Mål nr 594-13)

HFD 2013 ref. 62
Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. (Mål nr 2164-12)

HFD 2013 ref. 61
Fråga om beviskrav i mål om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (Mål nr 4266-12)

HFD 2013 ref. 60
Fråga om rätt till sjukersättning. (Mål nr 7151-12)

HFD 2013 ref. 59
Ett ensamkommande flyktingbarn har ansetts ha rätt till efterlevandestöd eftersom det kunde antas att föräldrarna avlidit då de försvunnit under flykt från ett konflikthärjat område. (Mål nr 7681-11)

HFD 2013 ref. 58
Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräknas enligt schablon. (Mål nr 924-12)

HFD 2013 ref. 57
Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika biltillverkande företag har inte ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Förhandsbesked angående energiskatt. (Mål nr 2317-13)

HFD 2013 ref. 56
En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de former i vilka verksamheten bedrivs ansetts skattefri såsom hävdvunnen finansieringskälla. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2988-13)

HFD 2013 ref. 55
Ett beslut att inte meddela prövningstillstånd för en klagande hindrar inte domstolen att ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas beträffande en annan klagandes överklagande av samma underrättsavgörande. (Mål nr 7412-11)

HFD 2013 ref. 54
Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser. (Mål nr 3452-12)

HFD 2013 ref. 53
En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts. (Mål nr 96-13)

HFD 2013 ref. 52
Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, har inte ansetts kunna kvitta sina kapitalförluster på delägarrätter som inte är näringsbetingade mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter som uppkommit hos den juridiska personen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3131-13)

HFD 2013 ref. 51
Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt. (Mål nr 598-12)

HFD 2013 ref. 50
Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag. (Mål nr 855-12)

HFD 2013 ref. 49
Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte ansetts föreligga. (Mål nr 6107-12)

HFD 2013 ref. 48
Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Skatteverket omfattas inte av den s.k. skattesekretessen. (Mål nr 554-13)

HFD 2013 ref. 47
En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottslighet i form av bl.a. flera fall av ofredande. (Mål nr 4337-12)

HFD 2013 ref. 46
Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen. (Mål nr 6359-12)

HFD 2013 ref. 45
Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avböjt prövning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 110-13)

HFD 2013 ref. 44
I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation. (Mål nr 3597-12)

HFD 2013 ref. 43
Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 940-12)

HFD 2013 ref. 42
Fråga om ett annat lands regler om villkorlig frigivning ska beaktas när ett där ådömt fängelsestraff ska verkställas här i landet. (Mål nr 7936-11)

HFD 2013 ref. 41
Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget initiativ pröva om saken bort tas upp av annan förvaltningsrätt. (Mål nr 6098-12)

HFD 2013 ref. 40
Den omständigheten att en handling överlämnats från Jordbruksverkets internrevision till en annan del av myndigheten har inte medfört att handlingen blivit en allmän handling eftersom internrevisionen inte ansetts ha en sådan självständig ställning som avses i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 2617-12)

HFD 2013 ref. 39
Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. (Mål nr 202-13)

HFD 2013 ref. 38
Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan det inte ställas krav på att funktionshindret ska bestå under den planerade studietiden. (Mål nr 2977-11)

HFD 2013 ref. 37
Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel för kostnader och förlust som föranletts av Jordbruksverkets beslut om ingripande enligt växtskyddslagen. (Mål nr 243-12)

HFD 2013 ref. 36
En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft. (Mål nr 6202–6211-12)

HFD 2013 ref. 35
Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 5900-12)

HFD 2013 ref. 34
Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investeringsfond omfattas av artikel 22 i det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 368-13)

HFD 2013 ref. 33
Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats. (Mål nr 5319-12)

HFD 2013 ref. 32
Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 3476-12)

HFD 2013 ref. 31
Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats. (Mål nr 5766-12)

HFD 2013 ref. 30
Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om avgift eller skatt. (Mål nr 5754-12)

HFD 2013 ref. 29
Minskning av en retroaktivt beviljad sjukersättning med sjukpenning som tidigare betalats ut för en del av den retroaktiva perioden skulle göras för den retroaktiva perioden i dess helhet. (Mål nr 33-12)

HFD 2013 ref. 28
Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6981-12)

HFD 2013 ref. 27
En lokal där en pantbank bedriver verksamhet har ansetts utgöra en butikslokal där allmän kameraövervakning får ske efter anmälan. (Mål nr 5881-12)

HFD 2013 ref. 26
Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats; (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer. (Mål nr 5291-11 och 5054-12)

HFD 2013 ref. 25
EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen ska tillämpas trots att ett av de berörda företagen är hemmahörande i Polen (I) respektive att det mellan de berörda aktiebolagen finns ett företag hemmahörande i Nederländerna (II). (Mål nr 1828-12 (I) och 4544-4546-11 (II) 

HFD 2013 ref. 24
En leverantör som i en sådan situation som förelåg i HFD 2011 ref. 29 förelagts att yttra sig i ett mål om offentlig upphandling har ansetts vara part. (Mål nr 4714-12)

HFD 2013 ref. 23
Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning enligt det tillämpliga skatteavtalet medges för utländsk skatt som tagits ut på avsättning till stiftelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6581-12)

HFD 2013 ref. 22
Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen. (Mål nr 5210-11)

HFD 2013 ref. 21
En tingsrätts beslut om avgift för utlämnande av allmän handling i elektronisk form har ansetts vara ett sådant administrativt beslut som kan överklagas hos Domstolsverket. (Mål nr 5688-12)

HFD 2013 ref. 20
I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2790-12)

HFD 2013 ref. 19
Fråga om tjänsteställe för tolk med flera olika uppdragsgivare (I) och elektriker i bemanningsföretag med växlande arbetsplatser i en och samma anställning (II). Inkomsttaxering 2009 respektive arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden december 2008. (Mål nr 3999-12 (I) och 6692-11 (II)

HFD 2013 ref. 18
En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd till en sökande för kostnader som sedan inte uppstod. Socialnämnden har ansetts inte ha stöd i socialtjänstlagen för att avräkna beloppet från sökandens rätt till försörjningsstöd för en kommande biståndsperiod. (Mål nr 2486-12)

HFD 2013 ref. 17
En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn. (Mål nr 3308-12)

HFD 2013 ref. 16
Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning. (Mål nr 1391-12)

HFD 2013 ref. 15
Anstånd med betalning av alkoholskatt som beslutats av Tullverket har medgetts redan på den grunden att den skattskyldige har överklagat beslutet. (Mål nr 712-12)

HFD 2013 ref. 14
En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. (Mål nr 284-12)

HFD 2013 ref. 13
Kulturkalaset i Göteborg har ansetts anordnat i sådant vinstsyfte som enligt ordningslagen är en förutsättning för att skyldighet att ersätta polisen för kostnader för ordningshållning ska föreligga. (Mål nr 6481-11)

HFD 2013 ref. 12
Fråga om köpares avdragrätt för ingående mervärdesskatt när säljaren gjort sig skyldig till mervärdesskattebedrägeri. (5686-5687-11)

HFD 2013 ref. 11
Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive dess dotterföretag (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2518-12 (I) och 2613-12 (II)

HFD 2013 ref. 10
Vid överföring av mark genom fastighetsreglering har avyttring ansetts ske vid den tidpunkt då uppgift om regleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6108-12)

HFD 2013 ref. 9
Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts till Försäkringskassan. (Mål nr 3926-12)

HFD 2013 ref 8
Avsaknad av en samordnad vårdplan innebär inte att ett yrkande om öppen vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård kan avvisas. (Mål nr 5691-12)

HFD 2013 ref. 7
Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts. (Mål nr 941-12)

HFD 2013 ref. 6
Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som betalats till föreningen för lån som tagits för fullgörande av insatsskyldigheten. Inkomsttaxering 2009. (Mål nr 8030-11)

HFD 2013 ref. 5
I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats först där. (Mål nr 351-12)

HFD 2013 ref. 4
Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har vid en samlad bedömning ansetts innebära att en svensk medborgare efter utflyttning till annat land har väsentlig anknytning till Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2416-12)

HFD 2013 ref. 3
Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxering 2009. (Mål nr 61-12)

HFD 2013 ref. 2
Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning. (Mål nr 913-12)

HFD 2013 ref. 1
När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har myndigheten inte haft rätt att fatta beslut till den enskildes nackdel i förhållande till det tidigare beslutet. (Mål nr 1226-1227-11)

 

 
Senast ändrad: 2015-12-14

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet