JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prejudikat

HFD 2016 ref. 34
Förutsättningar för granskningsdispens i kammarrätt. (Mål nr 4339-15)

HFD 2016 ref. 33
Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyldig till försök till dråp tillstånd att inneha skjutvapen. (Mål nr 2744-15)

HFD 2016 ref. 32
En frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning av den tidigare makens bortgång när bodelning med anledning av äktenskapsskillnaden inte har ägt rum. (Mål nr 1280-15)

HFD 2016 ref. 31
En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till denne. (Mål nr 2262-15)

HFD 2016 ref. 30
För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar rätt till ersättning för merkostnader, ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation. (Mål nr 6667-13)

HFD 2016 ref. 29
Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. (Mål nr 5893-14)

HFD 2016 ref. 28
Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan delegation av beslutanderätt att hans beslut om ny övergripande organisationsstruktur inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömdes vara fattat på regionstyrelsens vägnar och därmed överklagbart. Eftersom det var fråga om ett ärende som det ankom på fullmäktige att besluta i var beslutet olagligt. (Mål nr 3889-14)

HFD 2016 ref. 27
Fråga om ersättning för kostnader för vård i annat land inom EES. (Mål nr 4175-15)

HFD 2016 ref. 26
Luftningsbassänger och flissilor har vid fastighetstaxeringen ansetts utgöra allmänna fastighetstillbehör och inte industritillbehör. Förhandsbesked angående fastighetstaxering. (Mål nr 4693-15)

HFD 2016 ref. 25
En svensk värdepappersfond har ansetts ha skatterättslig hemvist i Sverige vid tillämpning av ett skatteavtal, trots att den inte är föremål för någon beskattning här. (Mål nr 2268-15) 

HFD 2016 ref. 24
Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 § förvaltningsprocesslagen. (Mål nr 6731-15)

HFD 2016 ref. 23
Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (Mål nr 4594-14 och 4595-14)

HFD 2016 ref. 22
Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4530-15)

HFD 2016 ref. 21
Ett tillstånd till bearbetningskoncession enligt minerallagen har inte omfattat för driften nödvändiga anläggningar. Denna begränsning har medfört att en samlad bedömning av verksamhetens påverkan på angränsande Natura 2000-områden inte har gjorts. Rättsprövning. (Mål nr 2047-14)

HFD 2016 ref. 20
Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren.
Förhandsbeskedangående inkomstskatt. (Mål nr 6020-15)

HFD 2016 ref. 19
Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har medgetts rätt till avdrag för utgifter för medicinsk forskning. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4345-15)

HFD 2016 ref. 18
Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare när kör-kortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri – med en alkoholkoncentration som endast med liten marginal överskridit gränsen till det straffbara området – och därefter till en avsevärd hastighetsöverträdelse. (Mål nr 6748-14)

HFD 2016 ref. 17
Uppgifter om kunder samt om namn på anställda och konsulter hos ett bemanningsföretag har ansetts som sådana uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden som omfattas av sekretess. (Mål nr 5865-15)

HFD 2016 ref. 16
Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande företaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3521-15)

HFD 2016 ref. 15
Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när hyresvärden motsätter sig alkoholservering i lokalen. (Mål nr 145-15)

HFD 2016 ref. 14
Avdragsförbudet för kapitalförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar som berott på en valutakurs-förändring har inte ansetts strida mot EU-rätten (I). Däremot har avdragsförbudet för kapitalförluster vid avyttring av fordringar mellan företag i intressege-menskap som berott på en ändrad växelkurs mellan euro och svenska kronor ansetts strida mot EU-rätten (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2656-13 och 3238-12)

HFD 2016 ref. 13
Fråga om återkrav av EU-stöd. (Mål nr 3148-14)

HFD 2016 ref. 12
Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. (Mål nr 947-15)

HFD 2016 ref. 11
Renovering av bostadsrättslägenhets rök- och ventilationskanaler har inte ansetts utförd i lägenheten och berättigar därmed inte till ROT-avdrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2459-15)

HFD 2016 ref. 10 
Fråga om det efter 180 dagar förelegat särskilda skäl att inte pröva en persons arbetsförmåga mot normalt förekommande arbeten. Denna prövning kan grundas på en läkarundersökning som genomförts vid en senare tidpunkt än den som prövningen avser. (Mål nr 3136-14 och 3137-14)

HFD 2016 ref. 9
E-cigarettprodukter som innehåller viss mängd nikotin har inte ansetts utgöra läkemedel till sin funktion. (Mål nr 1385-15)

HFD 2016 ref. 8
Fråga om undantag från personuppgiftslagens förbud för enskilda att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. (Mål nr 4970-14)

HFD 2016 ref. 7 
En kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut, fortsatt att utföra insatsen. Detta har inte medfört att det har förelegat en rätt till insatsen som gällt tills vidare. (Mål nr 5399-14)

HFD 2016 ref. 6
Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 7101-13)

HFD 2016 ref. 5
Medlemmarna i en DJ-duo har i visst fall ansetts vara utövande konstnärer som framför upphovsrättsligt skyddade verk. Framförandet omfattas därför av undantag från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 668-15)

HFD 2016 ref. 4
Ny bevisning som åberopats först i Högsta förvaltningsdomstolen har avvisats i ett mål om offentlig upphandling. (Mål nr 6578-14)

HFD 2016 ref. 3
Fråga om tillämpning av bestämmelserna om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling (I och II). (Mål nr 6159-6160-14 och 6578-14)

HFD 2016 ref. 2
Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare (I och II). (Mål nr 3567-14 och 5882-14)

HFD 2016 ref. 1
Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar. (Mål nr 4533-15)

 
Senast ändrad: 2016-07-29

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet