JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta förvaltningsdomstolens organisation

I Högsta förvaltningsdomstolen arbetar ca 80 personer: justitieråden samt övrig personal som är indelad i tre beredningsenheter och en administrativ enhet.

Justitieråd

Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter är domare och har titeln justitieråd. Högsta förvaltningsdomstolen ska enligt lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar bestå av fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs. Två av justitieråden tjänstgör i Lagrådet. Högsta förvaltningsdomstolen har idag 16 justitieråd. Ett av råden, Helena Jäderblom, är ordförande och chef för domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen är uppdelad i två avdelningar som är lika behöriga att ta upp de mål som Högsta förvaltningsdomstolen handlägger. Helena Jäderblom och justitierådet Henrik Jermsten är ordförande på varsin avdelning.

Presentation av justitieråden

Kanslichef

Kanslichefen, Doris Högne Rydheim, är chef för Högsta förvaltningsdomstolens kansli. Till kansliet hör all personal utom justitieråden.

Beredningsenheterna

Beredningen av den dömande verksamheten sker vid tre enheter, vilka var och en leds av en beredningschef. Beredningscheferna har ansvaret för att leda och planera arbetet på enheterna. Enheterna ansvarar för olika bestämda måltyper.

  • Enhet 1 handlägger socialförsäkringsmål, sekretessmål, offentlig upphandling m.m.
  • Enhet 2 handlägger sociala mål, tvångsvårdsmål, rättsprövningar m.m.
  • Enhet 4 handlägger skattemål. 

När ett mål kommer in till domstolen skickas det till den enhet som handlägger den aktuella måltypen.

På beredningsenheterna arbetar justitiesekreterare och domstolshandläggare. Justitiesekreterarna är domstolsutbildade jurister eller andra jurister med kvalificerad och relevant bakgrund. Deras huvuduppgifter är att handlägga och utreda målen samt föredra dem med förslag till avgörande inför justitieråden.

Domstolshandläggarna registrerar de mål som kommer in till domstolen och medverkar sedan vid den fortsatta handläggningen av dem. Domstolshandläggarna expedierar alla domar och beslut.

Administrativa enheten

Den administrativa enheten ansvarar för administrationen av domstolen och stödjer den beredande och dömande verksamheten. Enheten har också till uppgift att tillhandahålla service åt allmänheten. På den administrativa enheten leds arbetet av en chefsadministratör. På den administrativa enheten finns domstolens administrativa och serviceinriktade funktioner, t.ex. arkiv, bibliotek och expedition.

 

 
Senast ändrad: 2018-09-03

Arbeta på domstol

Läs mer om att arbeta på domstol