JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om tillämpning av begravningslagen

[2017-11-08] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det bör avgöras vem som ska bestämma om gravsättning av en avliden person när denne inte gett uttryck för sin egen vilja i saken.

Målet gällde gravsättning av en avliden kvinna som inte uttryckt något önskemål om var hon ville gravsättas och som inte heller utsett någon att ta hand om saken. Hennes två döttrar kunde inte enas om platsen för gravsättningen borde vara den plats där hennes make var begravd eller en plats som låg i hennes hemort.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att när en avliden person inte har uttryckt något önskemål om gravsättningen måste man först ta ställning till vad den avlidnes önskemål kan ha varit för att därefter ge den av parterna som närmast företrädde denna önskan uppdraget att ombesörja gravsättningen.

Domstolen konstaterade vidare att någon av de tvistande parterna kan ha haft ett sådant personligt förhållande till den avlidne att han eller hon kan anses ha kunskap om avlidnes önskemål. När den avlidnes vilja inte på detta sätt kunde läggas till grund för bedömningen fick enligt domstolen istället ett på allmänna värderingar grundat antagande göras beträffande vad en avliden person kan ha önskat vad gällde gravsättningen.

I målet vägdes två omständigheter mot varandra vid bedömnigen av vad den avlidna kvinnan kunde antas ha önskat beträffande platsen för sin gravsättning, dels hennes 40-åriga äktenskap med sin make, dels hennes långvariga anknytning till hemorten.

Högsta förvaltningsdomstolens ansåg att det fick antas att en människa vill vila på samma plats som den person som han eller hon hade sammanlevt med under en längre tid, om inte särskilda omständigheter pekade i annan riktning. I det fall den platsen var en annan än den avlidnes hemort vägde en sådan anknytning som regel tyngre än anknytningen till hemorten.

I målet hade inga omständigheter kommit fram som talade mot antagandet att den avlidna kvinnan skulle ha velat gravsättas tillsammans med sin make. Den av döttrarna som förespråkade den ordningen fick därmed bestämma om gravsättningen.

 


Bifogade filer:

Mål nr 5385-16


Senast ändrad: 2017-11-08

För mer information kontakta:

Anna Vilgeus Huldt
Justitiesekreterare
08 561 676 00