JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2018-02-27] Högsta förvaltningsdomstolen

En s.k. hemkatalog i en tjänstedator har inte ansetts utgöra en allmän handling.

Enligt 2 kap. 7 § andra stycket 1 tryckfrihetsförordningen gäller, vad avser diarier, journaler och sådana register eller andra förteckningar som förs fortlöpande, att handlingen anses upprättad när den har färdigställts för anteckning eller införing.

En person hade hos samtliga fyra kammarrätter begärt att få ta del av en fullständig förteckning över filerna i den ”hemkatalog” eller motsvarande som respektive kammarrättspresident har i sin tjänstedator. Det gjordes gällande att hemkatalogen, på samma sätt som en e-postlogg, utgör en förteckning som förs fortlöpande och att den därmed måste anses upprättad och allmän enligt 2 kap. 7 § andra stycket 1 tryckfrihetsförordningen. Samtliga kammarrätter avslog begäran med motiveringen att hemkatalogen inte kunde anses upprättad och därmed inte utgjorde en allmän handling.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalar att hemkatalogen är ett personligt lagringsutrymme som en myndighet tillhandahåller en anställd. Hemkatalogen uppdateras kontinuerligt allteftersom den används men dess systematik skapas av den anställde och är varken förutbestämd eller automatisk. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är en hemkatalog inte är att betrakta som ett register eller en förteckning som förs fortlöpande i den mening som avses i 2 kap. 7 § andra stycket 1 tryckfrihetsförordningen.


Bifogade filer:

Mål nr 5561-17 Mål nr 5562-17 Mål nr 5637-17 Mål nr 5638-17


Senast ändrad: 2018-02-27

För mer information kontakta:

Ia Hamlin
Justitiesekreterare
08-56167600