JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om tillstånd att inneha vapen

[2018-07-02] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om vapentillstånd för en enskild som är medlem i en sammanslutning för målskytte, när sammanslutningen inte är auktoriserad men ansluten till en sam-manslutning som är det. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att tillstånd inte kan vägras på den grunden att det skytte som bedrivs av den sammanslutning som den enskilde är medlem i, inte utövas i enlighet med den auktoriserade sammanslutningens skjutreglemente.

För att en enskild ska få tillstånd att inneha sådana målskjutningsvapen som det är fråga om i målet, dvs. halvautomatiska kulgevär, krävs enligt vapenförordningen bl.a. att den enskilde ska vara aktiv medlem i en sammanslutning som antingen auktoriserats enligt vapenlagen eller är ansluten till en auktoriserad sådan. Sammanslutningen ska inom ramen för sin verksamhet bedriva skytte med sådant vapen som ansökan avser.

Den skytteförening i målet som den enskilde är medlem i är inte auktoriserad, men ansluten till ett auktoriserat förbund. Polismyndigheten gör gällande att det i detta fall inte är tillräckligt att skyttet bedrivs av skytteföreningen. Skyttet måste också omfattas av förbundets skjutreglemente.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att av bestämmelsens ordalydelse inte framgår annat än att det är den sammanslutning som den sökande är aktiv medlem i som inom ramen för sin verksamhet måste bedriva skytte med sådant vapen som ansökan avser. Något krav på att skyttet också måste utövas i enlighet med den auktoriserade sammanslutningens reglemente kan inte utläsas. Vapentillstånd kunde därför inte vägras på den grunden att förutsättningarna i den aktuella bestämmelsen i vapenförordningen inte var uppfyllda.


Bifogade filer:

Mål nr 6802-16


Senast ändrad: 2018-07-02

För mer information kontakta:

Jenni Nordquist
Justitiesekreterare
08-561 676 00