JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2018-02-23] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till vad som gäller när allmänna handlingar i ett bolags verksamhet endast kan sökas fram genom handlingar i den del av bolagets verksamhet som inte är offentlig.

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar om de inte omfattas av sekretess, s.k. handlingsoffentlighet. I vissa fall gäller det också handlingar hos andra än myndigheter, exempelvis hos bolag som har uppgifter som innebär myndighetsutövning.

En person har begärt att få ta del av vissa anmälningsblanketter som anställda kontrollanter hos Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) har lämnat som underlag i ärenden om radio- och TV avgifter. Handlingar i dessa ärenden omfattas av handlingsoffentlighet och ska lämnas ut om det går att söka fram handlingarna.

Det gick inte att ta fram handlingarna genom RIKAB:s ärenderegister och Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en manuell genomgång av samtliga ärenden var en alltför omfattande åtgärd som RIKAB inte var skyldigt att vidta. Möjlighet fanns dock att söka fram handlingarna genom att använda uppgifter i den personaladministrativa verksamheten, som inte omfattas av handlingsoffentlighet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en myndighet som exempelvis har sammanställningar som primärt är avsedda att användas i en annan del av verksamheten än den där handlingen begärs ut – men som myndigheten känner till kan användas för eftersökning av de begärda handlingarna utan större arbetsinsats – också ska använda dessa. Det förhållandet att myndigheten då måste använda handlingar som i sig inte omfattas av handlingsoffentlighet saknar betydelse.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det ankom på RIKAB att använda sökvägen via uppgifter i personalakterna. Underinstansernas avgöranden undanröjdes och målet återförvisas till RIKAB för fortsatt handläggning.


Bifogade filer:

Mål nr 781-17


Senast ändrad: 2018-02-23

För mer information kontakta:

Kristina Linderoth
Justitiesekreterare
08-561 676 00