JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

[2018-09-20] Högsta förvaltningsdomstolen

En registrerad fastighetsmäklare omfattas av fastighetsmäklarlagen i sin yrkesverksamhet som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

Det förekommer att registrerade fastighetsmäklare åtar sig enstaka uppgifter som har betydelse för ett överlåtelseavtal, t.ex. att upprätta överlåtelsehandlingar eller värdera en fastighet. Sådana uppdrag ingår normalt som en del i ett förmedlingsuppdrag men mäklaren kan också utföra dem som rena skriv- eller rådgivningsuppdrag, utan samband med någon förmedling.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalar att fastighetsmäklarlagen (2011:666) är tillämplig i en mäklares hela yrkesverksamhet, dvs. även i de fall det enskilda uppdraget inte har samband med förmedling. Vidare anser Högsta förvaltningsdomstolen att en mäklare vid utförandet av sådana uppdrag är skyldig att iaktta fastighetsmäklarlagens krav på god fastighetsmäklarsed.

I det fall som Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra ansågs det olämpligt att en fastighetsmäklare åtog sig ett skrivuppdrag som en närstående hade intresse i. Agerandet ansågs strida mot god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarinspektionen ansågs därmed haft fog för sitt beslut att meddela fastighetsmäklaren en varning.


Bifogade filer:

Mål nr 1293-17


Senast ändrad: 2018-09-20

För mer information kontakta:

Ia Hamlin
Justitiesekreterare
08-561 676 00