JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om offentlig upphandling

[2017-11-10] Högsta förvaltningsdomstolen

Den som inte har eller har haft intresse av att tilldelas kontrakt i en offentlig upphandling har inte rätt att få upphandlingen överprövad.

En leverantör hade av affärsmässigt betingade skäl avstått från att delta i en offentlig upphandling, men ansökte om överprövning av upphandlingen.

Högsta förvaltningsdomstolen tolkade regeln om talerätt i lagen om offentlig upphandling i ljuset av den bakomliggande EU-rättsliga regleringen och fann att en av förutsättningarna för att en leverantör ska få en upphandling överprövad är att leverantören har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen.

Leverantören i målet ansågs inte ha rätt att ansöka om överprövning.

I målet uppkom också frågan om begreppet ”leverantör” innefattar ett krav på att en leverantör ska vara intresserad av att delta i en aktuell upphandling. Domstolen fann att den i lagen angivna definitionen av begreppet inte innefattar ett sådant krav.


Bifogade filer:

Mål nr 4876-16


Senast ändrad: 2017-11-10

För mer information kontakta:

Lena Forsmark
Justitiesekreterare
08 561 676 00