JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

[2018-06-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av fritidsbåtar har ansetts upplåten för parkering av transportmedel i den mening som avses i mervärdesskattelagstiftningen, trots att marken inte varit särskilt anpassad för sådan parkering. Upplåtelsen av marken är därmed mervärdesskattepliktig. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet undantas från mervärdesskatteplikt. Undantaget omfattar dock inte upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel. Sådana upp­­låtelser är således skattepliktiga.

Genom arrendeavtal upplåter Stockholms kommun råmark till båtklubbar för uppläggning av fritidsbåtar. Båtklubbarna förser respektive område med nödvändig utrustning och byggnader som behövs i verksamheten samt upplåter platser inom området till båtägare. Kommunens upplåtelser avser alltså – till skillnad från de upplåtelser som båtklubbarna i sin tur gör – markområden som inte är särskilt anpassade för parkering av transportmedel.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen bör inte bara upplåtelser av särskilt anpassade parkeringsplatser, utan även uthyrning av mark för parkering, omfattas av begreppet ”upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering”.

I målet var det också fråga om hur det ska avgöras om viss mark är upplåten ”för parkering” när det uthyrda området inte är iordningställt för parkering av transportmedel och det inte heller utifrån hur området ser ut kan dras den slutsatsen att marken ska användas som parkeringsplats. Närmast till hands är då att utgå från vad parterna har avtalat om markens använd­ning. Om avtalet inte återspeglar den verkliga avsikten med uthyrningen bör dock hänsyn i stället tas till den faktiska användningen.

Av arrendeavtal framgick att kommunen ingått avtalen i syfte att upplåta markområdena för uppläggning av båtar och att marken inte fick användas för något annat ändamål utan kommunens tillstånd. De upplåtna områdena används i enlighet med avtalen. Marken ansågs därför ha upplåtits för parkering av transportmedel i den mening som avses mervärdesskattelagen.


Bifogade filer:

Mål nr 5691-17


Senast ändrad: 2018-06-11

För mer information kontakta:

Johan Lindström
Justitiesekreterare
08-561 676 00