JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

[2018-03-29] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen.

Mervärdesskatt ska som huvudregel tas ut med en skattesats om 25 procent av beskattningsunderlaget vid omsättning av varor och tjänster. Omsättning av vissa tjänster i museiverksamhet är dock föremål för en reducerad skattesats om 6 procent.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om ett bolags utställningsverksamhet avseende vikingatiden kunde anses utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som enligt mervärdesskattelagen omfattas av en reducerad skattesats om 6 procent. Utställningen ifråga innefattade bl.a. rekonstruktioner, inlånade autentiska föremål från vikingatiden samt informativa installationer. I bolagets verksamhet ingick även insamling av litteratur avseende den aktuella tidsepoken.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i avgörandet bl.a. att det är centralt för museiverksamhet att den innefattar samlingar av förvärvade objekt som bevaras av institutionen. I det aktuella fallet var de autentiska föremål som ställdes ut inlånade från olika museer och bolagets egna objekt kunde inte betraktas som en sådan samling som kännetecknar museiverksamhet. Bolagets utställningsverksamhet om vikingatiden ansågs mot den bakgrunden inte rymmas inom begreppet museiverksamhet och omfattades av det skälet inte av en reducerad skattesats.


Bifogade filer:

Mål nr 2964-17


Senast ändrad: 2018-03-29

För mer information kontakta:

Elin Sedin
Justitiesekreterare
08-561 676 00