JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2018-12-04] Högsta förvaltningsdomstolen

När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt.

När en privatperson avyttrar en tillgång ska han eller hon i regel kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten är i princip skillnaden mellan ersättningen för tillgången och vad personen har betalat för denna, dvs. anskaffningskostnaden. För vissa slags tillgångar får dock ett schablonbelopp användas i stället för den faktiska anskaffningskostnaden.

I detta fall hade en person ansökt om förhandsbesked för att få veta vilket slags tillgång den virtuella valutan bitcoin är och hur kapitalvinsten därmed ska beräknas vid avyttring av valutan. Han anförde att det är praktiskt omöjligt att beräkna vinsten utifrån den faktiska anskaffningskostnaden och att han därför borde få använda ett schablonbelopp. Högsta förvaltningsdomstolen kom dock fram till att bitcoin inte är en sådan tillgång där det är möjligt att använda ett schablonbelopp vid kapitalvinstberäkningen.


Bifogade filer:

Mål nr 2674-18


Senast ändrad: 2018-12-04

För mer information kontakta:

Marianne Bergqvist
Justitiesekreterare
08-561 676 00