JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2017-12-04] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågorna om hur det vid tillämpning av oceanfartsregeln ska avgöras om ett fartyg ska anses huvudsakligen ha gått i oceanfart samt vad som utgör ett EES-handelsfartyg enligt bestämmelserna om sjöinkomst.

En person som är bosatt i Sverige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Inkomst från tjänstgöring utomlands är dock i vissa situationer undantagen från beskattning men för anställning ombord på fartyg gäller den s.k. oceanfartsregeln i inkomstskattelagen. Av regeln framgår att den som arbetar ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom EES.

En man var anställd hos ett cypriotiskt rederi och hade under olika perioder tjänstgjort ombord på ett utländskt undersökningsfartyg. Fartyget hade under de olika perioderna befunnit sig i Mexikanska gulfen, utanför Bahamas och Skottland för att sedan avgå mot Brasilien. Mannen begärde att inkomsten från anställningen ombord på fartyget skulle undantas från beskattning med stöd av oceanfartsregeln och för det fall att han ändå skulle anses vara skattskyldig för inkomsterna ansåg han att reglerna om sjöinkomst var tillämpliga. Reglerna om sjöinkomst är tillämpliga om sjömannen tjänstgör ombord på ett EES-handelsfartyg.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att den tidsperiod som uttrycket ”huvudsakligen” i oceanfartsregeln ska relateras till är den skattskyldiges tjänstgöringsperioder ombord på det aktuella fartyget. Bedömningen ska göras för varje tjänstgöringsperiod för sig. 

Ett EES-handelsfartyg är ett fartyg som är registrerat i ett fartygsregister i en stat inom EES och som används till handelssjöfart eller befordran av passagerare eller till något annat ändamål som har samband med handelssjöfarten. Högsta förvaltningsdomstolen fann att ett undersökningsfartyg inte kan anses vara ett EES-handelsfartyg och mannens inkomst från tjänstgöringen på fartyget utgör därmed inte sjöinkomst.


Bifogade filer:

Mål nr 1554-17


Senast ändrad: 2017-12-04

För mer information kontakta:

Birgitta Fors Almassidou
Justitiesekreterare
08-561 676 00