JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om föräldrapenning

[2017-11-13] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Försäkringskassan får återkräva föräldrapenning som lämnats felaktigt för barn som varit bosatta utomlands när kassan i ett ärende om barnbidrag för samma barn informerats om barnens bosättning.

Föräldrapenning och barnbidrag är socialförsäkringsförmåner som endast lämnas för barn som är bosatta i Sverige. En försäkrad är skyldig att lämna de uppgifter som är av betydelse för rätten till en förmån och att anmäla ändrade förhållanden som kan påverka denna rätt. Om den försäkrade har underlåtit att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet och detta har medfört att ersättning lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, ska Försäkringskassan återkräva beloppet. Detsamma gäller om ersättning i annat fall lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som fått ersättningen har insett eller skäligen bort insett detta.

Målet gällde en man som hade fått föräldrapenning för vård av barn som var bosatta utomlands och han hade alltså inte haft rätt till ersättningen. Hans maka, barnens mor, hade emellertid informerat Försäkringskassan om barnens bosättning och barnbidrag betalades därför inte ut under samma tid.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i domen att uppgiften om barnens bosättning utomlands i och för sig inte hade lämnats av mannen själv, men i ett ärende beträffande en förmån som både han och hans maka var försäkrade för, som avsåg samma barn och som han i egenskap av vårdnadshavare hade rätt till. Enligt domstolen bör det räcka att en sådan uppgift lämnas en gång och att den därefter får anses vara känd av Försäkringskassan i andra ärenden som påverkas av samma uppgift. Mannen hade därför inte varit skyldig att göra någon egen anmälan av barnens bosättning och Försäkringskassan hade därmed inte rätt att återkräva ersättningen på den grunden att han skulle ha brustit i sin anmälningsskyldighet.

Försäkringskassan hade inte heller visat att mannen insett eller skäligen bort inse att han inte hade rätt till föräldrapenningen. Han hade lämnat samtliga uppgifter som efterfrågades när han ansökte om ersättningen och fått den utbetald vid ett flertal tillfällen samtidigt som han visste att Försäkringskassan hade uppgiften om var barnen var bosatta. Han hade även använt ersättningen för att vara med sina barn.

Mot bakgrund av detta hade Försäkringskassan inte haft rätt att återkräva den felaktigt lämnade ersättningen.


Bifogade filer:

Mål nr 3218-16


Senast ändrad: 2017-11-13

För mer information kontakta:

Sara Asplund
Justitiesekreterare
08-561 676 00