JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

[2018-12-07] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att kräva att en köpare av en fastighet ska justera avdrag för ingående skatt som en tidigare ägare av fastigheten har gjort.

Ett bolag har varit frivilligt skattskyldig för uthyrning av en fastighet. Den förre ägaren till fastigheten var också frivilligt skattskyldig och gjorde under sin innehavstid avdrag för moms på kostnader för ombyggnadsåtgärder. När bolaget i sin tur sålde fastigheten till privatpersoner beslutade Skatteverket att bolaget skulle justera den tidigare ägarens avdrag för ingående skatt. Sedan bolaget överklagat till förvaltningsrätten och vidare till kammarrätten, fann kammarrätten att det av EU-domstolens dom i Pactor Vastgoed (C-622/11) följer att justeringsskyldighet inte kan åläggas någon annan än den person som har gjort avdrag och att de svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet därmed strider mot EU-rätten.

Högsta förvaltningsdomstolen frågar nu EU-domstolen om det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att ett krav på justering riktas mot den som har köpt en fastighet för att använda den för skattepliktiga transaktioner när denne sedan säljer fastigheten till personer som inte ska använda den för sådana transaktioner. Högsta förvaltningsdomstolen vill även veta om svaret på den frågan förändras om det första förvärvet kan anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse i momshänseende.


Bifogade filer:

Mål nr 4302-17


Senast ändrad: 2018-12-07

För mer information kontakta:

Ann Linders
Justitiesekreterare
08-561 676 00