JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om offentlig upphandling

[2018-05-17] Högsta förvaltningsdomstolen

När en förvaltningsdomstol i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte får del av ska domstolens granskning ske endast utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in.

En förvaltningsdomstols utredningsskyldighet innebär att den ska se till att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Det händer att en part i ett mål om offentlig upphandling på grund av sekretess inte får del av alla uppgifter om det vinnande anbudet från den upphandlande myndigheten och därmed kan få svårt att närmare precisera grunderna för sin talan. Utredningsskyldigheten kan då innebära att domstolen är skyldig att hämta in uppgifterna från myndigheten. I vissa fall medför emellertid sekretessen att parten inte heller från domstolen kan få ta del av uppgifterna trots att dessa tillförts målet och därmed utgör processmaterial.

Migrationsverket genomförde en upphandling i form av ett avrop från ett ramavtal avseende telefoni och datakommunikation.

En leverantör hade med stöd av offentlighetsprincipen begärt att få del av den vinnande leverantörens anbudshandlingar. Såväl Migrationsverket som kammarrätten ansåg att vissa handlingar omfattades av sekretess.

Leverantören ansökte om överprövning hos förvaltningsrätten som avslog ansökan. Sedan leverantören överklagat till kammarrätten beslutade kammarrätten att från Migrationsverket hämta in merparten av de sekretessbelagda delarna av den vinnande leverantörens anbudshandlingar i syfte att säkerställa en effektiv prövning. På grund av bestämmelser om sekretess kommunicerade kammarrätten inte handlingarna med parten.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en domstols granskning av inhämtade anbudshandlingar ska ske utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in. Om det i handlingarna framkommer andra brister i förfarandet ska dessa inte beaktas. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att det är rätten som avgör om den behöver biträde av en sakkunnig och om ett sakkunnigyttrande därför ska hämtas in. Hur långt utredningsansvaret sträcker i detta avseende får därför avgöras från fall till fall med utgångspunkten att domstolens granskning ska vara effektiv och säkerställa rätten till en rättvis rättegång.

Eftersom Migrationsverket hade ingått avtal i upphandlingen skrevs målet av.


Bifogade filer:

Mål nr 1968-17


Senast ändrad: 2018-05-17

För mer information kontakta:

Kristina Linderoth
Justitiesekreterare
08-561 676 00