JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar.

Har du frågor om pågående mål kan du skicka e-post eller ringa domstolen på telefonnummer 08-561 676 00 (växel). Om du har målnumret, skriv det gärna i din e-post eller ha det i beredskap inför telefonsamtalet. Om du har frågor angående avslutade mål kan du prata med arkivet, samma telefonnummer.

Högsta förvaltningsdomstolens slutliga avgöranden finns tillgängliga under rubriken Avgöranden. Vill man beställa kopior av en dom eller andra handlingar görs detta hos arkivet.

Huvudregeln är att målen föredras i åldersordning. Vissa mål handläggs dock enligt lag eller Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning med förtur. Tidpunkten för när ett mål blir klart för föredragning varierar med målets omfattning och svårighetsgrad, omständigheterna i det enskilda fallet och arbetssituationen på domstolen. Om Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd påverkas tidpunkten också av den kommunicering som då företas i målet. Högsta förvaltningsdomstolens målsättning är att målen ska avgöras så snart det är möjligt. Det är dock omöjligt att ange någon bestämd tid inom vilket ett visst mål kommer att föredras eller avgöras.

Enskilda som vill föra talan i Högsta förvaltningsdomstolen behöver inte betala någon avgift för att väcka talan eller betala kostnaderna för domstolens handläggning av målet. Den som för talan riskerar som regel inte att drabbas av motpartens kostnader, även om han eller hon förlorar. Eftersom den enskilde har möjlighet att själv föra sin talan hos Högsta förvaltningsdomstolen får denne oftast stå för de kostnader som han eller hon har haft i samband med processen. För den som har svårt att föra sin talan själv eller som av annat skäl behöver bistånd under processens gång finns möjligheten att ansöka om rättshjälp. I fråga om skattemål finns också vissa möjligheter till ersättning för egna kostnader för biträde och utredning.

Nej. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta och sista instans inom de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domstolens beslut kan inte överklagas eller omprövas.

EU-domstolen
EU-domstolen är inte en överinstans till Högsta förvaltningsdomstolen. Det går således inte att överklaga Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden till EU-domstolen.

EU-domstolens uppgift är att döma i tvister mellan EU:s institutioner (kommissionen, Europaparlamentet m.fl.) och EU:s medlemsländer. En annan viktig uppgift är att hjälpa ländernas domstolar att tolka EU:s regler. En nationell domstol kan vända sig till EU-domstolen för att begära förhandsavgöranden avseende tolkningen av en EU-bestämmelses giltighet. En enskild person eller ett företag kan bara vända sig till EU-domstolen om EU:s institutioner har fattat ett beslut som direkt berör den personen eller företaget. Vill du klaga till EU-domstolen ska du vända dig direkt dit.

Om man anser att ett medlemslands myndigheter inte följer EU:s regler kan man anmäla klagomålet direkt till Europeiska kommissionen. Kommissionen ska övervaka att medlemsländerna tillämpar EU:s regler. Det kan leda till att kommissionen ber EU-domstolen bedöma om landet brutit mot reglerna. Information om vart du kan vända dig för rådgivning och klagomål finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Europadomstolen
Inte heller Europadomstolen utgör någon överinstans till Högsta förvaltningsdomstolen. Europadomstolen kan ta emot klagomål från bl.a. enskilda personer som anser att deras fri- och rättigheter enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller enligt något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. Ett klagomål måste avse en kränkning som har drabbat klaganden personligen och det måste röra en rättighet som anges i konventionen eller i något av tilläggsprotokollen.

Om du anser att dina mänskliga rättigheter har kränkts i samband med ditt måls handläggning kan du vända dig till Europadomstolen. Europadomstolen kan dock endast pröva om dina mänskliga rättigheter kränkts och inte överpröva utgången i målet/målen. Information om hur du kan göra för att klaga till Europadomstolen finns på Europadomstolens webbplats.

 

Föredragningar och överläggningar är inte offentliga och allmänheten tillåts därför inte att närvara vid dessa möten. Muntliga förhandlingar är däremot enligt huvudregeln offentliga men förekommer sällan. Om domstolen förordnar att en muntlig förhandling ska hållas inom stängda dörrar får allmänheten dock inte närvara vid förhandlingen.

Nej. Högsta förvaltningsdomstolens uppgift är, liksom andra domstolars, att avgöra mål. Domstolar kan inte lämna råd till enskild part om hur talan ska utföras.

För information om vad resning, rättsprövning och återställande av försutten tid är, se Om domstolen.

För de allra flesta måltyper krävs att Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd för att målet ska tas upp till prövning i sak. Huvudregeln är att sådant tillstånd bara lämnas om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att kammarrätten har dömt fel räcker som regel inte för att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp målet och pröva det. Mer information om prövningstillstånd finner du på sidan Om domstolen.

Domstolen fick, då den inrättades 1909, namnet Regeringsrätten av den enkla anledningen att den övertog uppgifter som regeringen tidigare ansvarat för.

Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen.Senast ändrad: 2009-11-19