JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tillstånd till att mål prövas av kammarrätten

I många fall måste kammarrätten först lämna prövningstillstånd för att en förvaltningsrätts dom eller beslut ska prövas i sak av kammarrätten. Om kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen kan då, under vissa förutsättningar, besluta att kammarrätten ska pröva överklagandet. Målet skickas då tillbaka till kammarrätten för prövning där.

Listan nedan innehåller endast de mål i vilka Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att kammarrätten ska pröva domen eller beslutet som överklagats från förvaltningsrätten på grund av att Högsta förvaltningsdomstolen anser att en sådan prövning kan bidra som vägledning för rättstillämpningen. Målet tas bort från listan när det har avgjorts av kammarrätten.

(Kronologisk ordning)

 

Avgörande

2019-06-14

Tillstånd till prövning i KR; utdömande av vite (Mål nr 1032-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9185-18)

2019-06-05

Tillstånd till prövning i KR; anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter 2012 (Mål nr 1478-1482-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1470-1474-19)

2019-04-02

Tillstånd till prövning i KR; bistånd enligt socialtjänstlagen (Mål nr 4847-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6632-18). 

2019-03-25

Försäkringsskadeersättning enligt högskoleförordningen. Fråga om prövningstillstånd i Kammarrätten (Mål nr 5922-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4222-18).

2019-03-18

Fråga om tillstånd till prövning i kammarrätten; avvisad talan i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. (Mål nr 6359-18, Kammarrätten i Sockholms mål nr 7940-18).

2018-03-27

Förbud enligt djurskyddslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten. (Mål nr 6828-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1979-17)


Prövningstillstånd

2019-06-18

Tillstånd till prövning i KR; föreläggande enligt djurskyddslagen. (Mål nr 4494-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2906-18).