JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018

HFD 2018 ref. 83
Fråga om ett skepp gått i internationell trafik enligt det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 960-18)

HFD 2018 ref. 82
Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd.
(Mål nr 1642--1643-17)

HFD 2018 ref. 81
Uttag av obetalda semesterdagar ska inte jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
(Mål nr 7041-17)

HFD 2018 ref. 80
Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
(Mål nr 147-17)

HFD 2018 ref. 79
Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.
(Mål nr 4901--4904-17)

HFD 2018 ref. 78
Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 1669-18)

HFD 2018 ref. 77
Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
(Mål nr 2922-18)

HFD 2018 ref. 76
Bilstöd i form av anpassningsbidrag får lämnas endast för anpassningar som kräver en varaktig förändring av ett fordon.
(Mål nr 195-18)

HFD 2018 ref. 75
Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.
(Mål nr 2149-18)

HFD 2018 ref. 74
Fråga om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en enda vara vid tillämpningen av bestämmelserna om kemikalieskatt. Förhandsbesked om punktskatt.
(Mål nr 4035-18)

HFD 2018 ref. 73
Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.
(Mål nr 201-17)

HFD 2018 ref. 72
Avyttring av bitcoin omfattas av bestämmelsen i 52 kap. 3 § inkomstskattelagen om kapitalvinst vid avyttring av andra tillgångar än personliga tillgångar och omkostnadsbeloppet ska därmed beräknas enligt genomsnittsmetoden. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 2674-18)

HFD 2018 ref. 71
Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen har ansetts överklagbart. Beslutet har undanröjts eftersom verket agerat utanför sin kompetens.
(Mål nr 1894-17)

HFD 2018 ref. 70
I mål om rätt till underhållsstöd har boföräldern – men inte barnet - ansetts som part. Vidare fråga om vad som avses med uttrycket att ”bo tillsammans” och när föräldrar ska anses göra det vid tillämpning av reglerna om underhållsstöd.
(Mål nr 7223-17 och 7224-17)

HFD 2018 ref. 69
Fråga om vad som avses med sjukperiod enligt socialförsäkringsbalken.
(Mål nr 6655-17)

HFD 2018 ref. 68
Fråga om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en anställd om dennes pensionsförmåner är en skattepliktig förmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 2614-18)

HFD 2018 ref. 67
Vid bedömningen av storleken på den upphandlingsskadeavgift som ska betalas på grund av att en kommunal nämnd har genomfört en otillåten direktupphandling har det inte ansetts vara en försvårande omständighet att en annan nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en sådan överträdelse.
(Mål nr 122-18)

HFD 2018 ref. 66
Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon av de verksamhetskategorier som anges i bilaga I till det s.k. handelsdirektivet vid tillämpningen av reglerna om återbetalning av skatt enligt lagen om skatt på energi. Även fråga om förhandsbesked kan lämnas i en fråga som avser återbetalning av skatt till en skattskyldig. Förhandsbesked om energi- och koldioxidskatt.
(Mål nr 880-18)

HFD 2018 ref. 65
En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne.
(Mål nr 3160-17)

HFD 2018 ref. 64
Fråga om det föreligger särskilda skäl att lämna en juridisk person tillstånd enligt jordförvärvslagen till att förvärva lantbruksegendom från en fysisk person utan att lämna kompensationsmark.
(Mål nr 4275-17)

HFD 2018 ref. 63
Den nya definitionen av fastighet i mervärdesskattelagen medför ingen förändring när det gäller skatteplikt för uthyrning av moduler som sätts samman och ställs upp som tillfälliga verksamhetslokaler. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
(Mål nr 1887-18)

HFD 2018 ref. 62
Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag har inte ansetts utgöra ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3118-18)

HFD 2018 ref. 61
Fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan fonder när utländska alternativa investeringsfonder fusioneras. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 457-18)

HFD 2018 ref. 60
Fråga om vilka regler som är tillämpliga vid överprövning av en direktupphandling samt om innebörden av de allmänna principerna för upphandling vid en sådan överprövning.
(Mål nr 3830-17)

HFD 2018 ref. 59
Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en koncernintern omstrukturering vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 7238-17)

HFD 2018 ref. 58
Rätt till utbetalning av graviditetspenning har bedömts föreligga för samtliga dagar under en viss period och inte bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.
(Mål nr 7478-17)

HFD 2018 ref. 57
Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.
(Mål nr 1293-17).

HFD 2018 ref. 56
En familjestiftelse har rätt till allmänt avdrag för periodiskt understöd det beskattningsår som stiftelsen fullföljer sitt ändamål.
(Mål nr 2345-17)

HFD 2018 ref. 55
Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljning av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för marknadsföringskostnader.
(Mål nr 4428-17)

HFD 2018 ref. 54
Vid bedömningen av om arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder ryms inom allmän pensionsplan ska inte beaktas av arbetsgivaren samtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller därefter.
(Mål nr 4815--4816-17)

HFD 2018 ref. 53
Fråga om vapentillstånd för en enskild som är medlem i en sammanslutning för målskytte, när sammanslutningen inte är auktoriserad men ansluten till en sammanslutning som är det. Tillstånd kan inte vägras på den grunden att det skytte som bedrivs av den sammanslutning som den enskilde är medlem i, inte utövas i enlighet med den auktoriserade sammanslutningens skjutreglemente.
(Mål nr 6802-16)

HFD 2018 ref. 52
Fråga om vilken prövning som en registreringsmyndighet ska göra av om det som anmäls för registrering i stiftelseregistret är en stiftelse.
(Mål nr 5651-17)

HFD 2018 ref. 51
Fråga i mål om sjukpenning hur det ska avgöras om en försäkrad har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (I och II).
(Mål nr 607-17 och 667-17)

HFD 2018 ref. 50
Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas.
(Mål nr 5924-17)

HFD 2018 ref. 49
Fråga om det finns särskilda skäl att använda en högre inkomst som livränteunderlag än den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då livränta första gången kan lämnas.
(Mål nr 544-17)

HFD 2018 ref. 48
Handlingar i ett elektroniskt verksamhetssystem har inte ansetts förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning när det saknats administrativa och tekniska begränsningar för myndigheten att ta del av uppgifterna i läsbart skick.
(Mål nr 7439-17)

HFD 2018 ref. 47
Ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstol i ett av domstolen till regeringen överlämnat mål om tillstånd att bedriva viss verksamhet ska inte prövas av regeringen utan av domstolen.
(Mål nr 755-17)

HFD 2018 ref. 46
En skogsägare har – trots föreskrivet överklagandeförbud – ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.
(Mål nr 1048-17)

HFD 2018 ref. 45
I mål om rättsprövning har regeringens beslut om utvidgat strandskydd undanröjts eftersom reglerna om kungörelsedelgivning inte iakttagits.
(Mål nr 6690-16)

HFD 2018 ref. 44 
En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.
(Mål nr 4667-16

HFD 2018 ref. 43
Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är skattepliktig (jfr RÅ84 1:25). Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 2690-17)

HFD 2018 ref. 42
Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet.
(Mål nr 1003-18)

HFD 2018 ref. 41
Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
(Mål nr 7270-17)

HFD 2018 ref. 40
Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av fritidsbåtar har ansetts upplåten för parkering av transportmedel i den mening som avses i mervärdesskattelagstiftningen, trots att marken inte varit särskilt anpassad för sådan parkering. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
(Mål nr 5691-17)

HFD 2018 ref. 39
Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige men som genomgår rättspsykiatrisk vård här kan inte begränsas till akuta nödsituationer.
(Mål nr 4464-17 och 6418-17)

HFD 2018 ref. 38
Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen av garantipension.
(Mål nr 4078-14)

HFD 2018 ref. 37
Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband därmed tecknat en s.k. transaktionsförsäkring, har medgetts avdrag för utgiften för premien. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 4306-17)

HFD 2018 ref. 36
Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget ska tillfalla köparen har frångåtts vid beskattningen eftersom fördelningen av resultatet framstått som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl.
(Mål nr 421-17)

HFD 2018 ref. 35
Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan avsett mera allmänna frågeställningar som inte ansetts vara av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande
(Mål nr 5478-17)

HFD 2018 ref. 34
Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
(Mål nr 5477-17)

HFD 2018 ref. 33
Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.
(Mål nr 6335-16)

HFD 2018 ref. 32
Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
(Mål nr 109-17)

HFD 2018 ref. 31
En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.
(Mål nr 3936–3939-17)

HFD 2018 ref. 30
Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande vistelse i Sverige (I och II). Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 6034-17 och 6736-17)

HFD 2018 ref. 29
Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resultatet av kommissionärsverksamheten förs över till och beskattas hos kommittentföretaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 4053-17)

HFD 2018 ref. 28
Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte fått del av.
(Mål nr 1968-17)

HFD 2018 ref. 27
Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Även fråga om förutsättningar för att meddela förhandsbesked.
(Mål nr 5896-17)

HFD 2018 ref. 26
Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom det inte av ansökan har framkommit att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.
(Mål nr 4307-17)

HFD 2018 ref. 25
En begränsat skattskyldig juridisk person som förvärvat en rätt till en andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag har inte ansetts skattskyldig här för inkomster som följer av denna rätt.
(Mål nr 6660-16)

HFD 2018 ref. 24 
Personlig assistans som utförts utan att ersättning från stat eller kommun har utgått har inte ansetts utgöra sådant annat samhällsstöd som påverkar rätten till vårdbidrag.
(Mål nr 4804-17

HFD 2018 ref. 23
Om en myndighet, i en fråga som ligger utanför myndighetens beslutskompetens, ger ett ställningstagande en sådan utformning att det får – eller är ägnat att få – faktiska verkningar för någon, uppkommer ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas.
(Mål nr 4538-17)

HFD 2018 ref. 22
Såväl avgångsvederlag som arbetsinkomst under ramtiden ska medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.
(Mål nr 5230-17)

HFD 2018 ref. 21
Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov.
(Mål nr 682-17)

HFD 2018 ref. 20
Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.
(Mål nr 4970-16)

HFD 2018 ref. 19
Förutsättningarna för att bevilja expertskatt är inte uppfyllda när ersättningen för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp per månad de två första åren av anställningsperioden men inte för tiden därefter.
(Mål nr 1158-17)

HFD 2018 ref. 18
Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
(Mål nr 2964-17)

HFD 2018 ref. 17
En spegelkopia av information som lagrats på en hårddisk som tagits i beslag av Polismyndigheten utgör en allmän handling. Detta förändras inte av att hårddisken till följd av domstols beslut om förverkande har förstörts.
(Mål nr 2687-17)

HFD 2018 ref. 16
Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt energiskattelagen.
(Mål nr 1624-17)

HFD 2018 ref. 15
En person som har dubbel bosättning och som bedriver långvariga studier utomlands har med hänsyn till samtliga omständigheter ansetts ha sin egentliga hemvist utom landet.
(Mål nr 5750-16)

HFD 2018 ref. 14
Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.
(Mål nr 4092-17)

HFD 2018 ref. 13
Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan karaktär och omfattning att det kan grunda rätt till personlig assistans.
(Mål nr 1057-17)

HFD 2018 ref. 12
Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomst-bortfallsförsäkringen när medlemsvillkoret uppfylls först under en pågående period av arbetslöshet.
(Mål nr 1610-17)

HFD 2018 ref. 11
Fråga om inkomstskatt respektive kupongskatt för utdelning från ett svenskt bolag efter det att ägaren till bolaget överfört aktierna till en trust. Förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt.
(Mål nr 2771-17)

HFD 2018 ref. 10
Fråga om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen (I och II). Även fråga om en förening som tillvaratar miljöskyddsintressen har rätt att överklaga ett beslut enligt kulturmiljölagen som inverkar på miljön (II).
(Mål nr 5656-16 och 593-17)

HFD 2018 ref. 9
En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent innefattar inte ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.
(Mål nr 2091-17)

HFD 2018 ref. 8
Det förhållandet att en handling inte omfattas av handlingsoffentlighet hindrar i sig inte att uppgifter i handlingen används för att eftersöka allmänna handlingar i verksamhet som omfattas av handlingsoffentlighet.
(Mål nr 781-17)

HFD 2018 ref. 7
Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv.
(Mål nr 1080-17)

HFD 2018 ref. 6
Fråga om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för fysisk misshandel eller brister i omsorgen.
(Mål nr 991-17)

HFD 2018 ref. 5
Fråga om livränteunderlag ska motsvara den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då denne uppfyller förutsättningarna för att få livränta eller vid den senare tidpunkt då livräntan, på grund av bestämmelser om preskription, kan börja betalas ut.
(Mål nr 6715-16)

HFD 2018 ref. 4
Fråga om hur det ska bedömas om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat den juridiska personens skatter eller avgifter och därför ska åläggas betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.
(Mål nr 3544-16)

HFD 2018 ref. 3
En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig rättstillämpning. Förhandsbesked avseende inkomstskatt.
(Mål nr 693-17)

HFD 2018 ref. 2
Ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range har ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 4301-17)

HFD 2018 ref. 1
Bestämmelsen om begränsning av sjukpenningens belopp för arbetslösa i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska tillämpas när en person saknar anställning under de dagar som sjukpenningen avser, även om det framgår att han eller hon skulle ha fått en anställning om sjukfallet inte hade inträffat.
(Mål nr 670-17)
Senast ändrad: 2019-03-22

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument som öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet