JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Referat

HFD 2019 ref. 16
Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.
(Mål nr 5868-17)

HFD 2019 ref. 15
Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande företag vid en kvalificerad fusion får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier när förutsättningarna för denna avskrivningsmetod inte var uppfyllda hos det överlåtande företaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 2687-18)

HFD 2019 ref. 14
Fråga i mål om sjukpenning hur det ska avgöras om skada eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är av sådant slag att det kan anses oskäligt att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
(Mål nr 7175-17)

HFD 2019 ref. 13
Beskattningstidpunkten för inkomster som härrör från en utländsk pensionsordning ska bestämmas utan beaktande av när skattskyldigheten inträder i det land där inkomsterna är intjänade. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3748-18)

HFD 2019 ref. 12
Fråga om obegränsad skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning till Sverige när en person har varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3479-18)

HFD 2019 ref. 11
När avgift för bostad i särskilt boende fastställs ska den enskilde först tillgodoräknas ett förbehållsbelopp som är avsett att täcka normala levnadskostnader. Fråga om hur den del av beloppet som avser andra kostnader än boendekostnaden ska bestämmas när den enskilde inte har en viss kostnad därför att den ingår i avgiften.
(Mål nr 1626-18)

HFD 2019 ref. 10
Fråga om ett beslut att inte bevilja ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård avser en civil rättighet enligt artikel 6.1 EKMR och därför ska kunna bli föremål för domstolsprövning.
(Mål nr 17-18)

HFD 2019 ref. 9
Fråga om bevisbörda och beviskrav vid ändring av identitetsuppgifter i folkbokföringen.
(Mål nr 5905-17)

HFD 2019 ref. 8
En legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. För att varning ska meddelas på grund av en enstaka händelse krävs att det är fråga om ett klandervärt agerande av allvarligt slag.
(Mål nr 2238-18)

HFD 2019 ref. 7
Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3893-18)

HFD 2019 ref. 6
Fråga om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även fråga om s.k. reformatio in melius.
(Mål nr 6760--6763-17)

HFD 2019 ref. 5
Fråga om föräldrapenning ska klassificeras som en moderskaps- och likvärdig faderskapsförmån eller som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
(Mål nr 6869-17)

HFD 2019 ref. 4
Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3592-18)

HFD 2019 ref. 3
När beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning bestäms ska det bortses från arvode för uppdrag som familjehemsförälder.
(Mål nr 228-18)

HFD 2019 ref. 2
Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde gäller även under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.
(Mål nr 6335-17)

HFD 2019 ref. 1
En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar – såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift – med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs.
(Mål nr 3514-18)
Senast ändrad: 2019-06-07

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument som öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet