JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2018-12-20

Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd.

2018-12-17

Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.

2018-11-13

En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne.

2018-11-06

Ersättning till tolk.

2018-11-02

Fråga om det föreligger särskilda skäl att lämna en juridisk person tillstånd enligt jordförvärvslagen till att förvärva lantbruksegendom från en fysisk person utan att lämna kompensationsmark.

2018-10-25

Återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut, C: 327-18.

2018-10-19

Ansökan om resning i Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 937-11 (HFD:s mål nr 182-12) angående tobaksskatt samt skattetillägg.

2018-10-16

Resning i mål om inkomsttaxering 2007 och 2008, HFD:s mål 5745-11 (KR:ns dom 5485-10).

2018-09-20

Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

2018-07-02

Fråga om vapentillstånd för en enskild som är medlem i en sammanslutning för målskytte, när sammanslutningen inte är auktoriserad men ansluten till en sammanslutning som är det. Tillstånd kan inte vägras på den grunden att det skytte som bedrivs av den sammanslutning som den enskilde är medlem i, inte utövas i enlighet med den auktoriserade sammanslutningens skjutreglemente.

2018-06-25

Fråga om vilken prövning som en registreringsmyndighet ska göra av om det som anmäls för registrering i stiftelseregistret är en stiftelse.

2018-06-18

En skogsägare har – trots föreskrivet överklagandeförbud – ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.

2018-05-22

Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

2018-05-03

Om en myndighet, i en fråga som ligger utanför myndighetens beslutskompetens, ger ett ställningstagande en sådan utformning att det får – eller är ägnat att få – faktiska verkningar för någon, uppkommer ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas.

2018-03-19

En person som har dubbel bosättning och som bedriver långvariga studier utomlands har med hänsyn till samtliga omständigheter ansetts ha sin egentliga hemvist utom landet.

2018-03-13

Angående offertbegäran.

2018-03-02

Fråga om undanröjande av beslut om körkortsåtgärd när det ordningsbotsföreläggande som legat till grund för åtgärden undanröjts.

2018-03-01

Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv.

2018-03-01

Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv.

2018-02-26

Återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. Tillstånd till prövning i kammarrätten.

2018-02-16

En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent innefattar inte ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Övriga mål

Vad är RSS?