JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2009

Skattemål

  

2009-12-30 3167-09
En anställd har fått aktier på grund av sin tjänst. Under viss tid gäller att han inte får förfoga över aktierna och att han måste återlämna dem om han slutar sin anställning. Villkoren har inte lett till att förmånsbeskattningen skjutits upp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-12-30 3168-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-12-21 3296-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-12-21 332-09  skiljaktig mening
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2009-12-17 2181-08
Fråga om skadestånd med anledning av brott mot återanställningsrätt för arbetstagare är pensiongrundande enligt 2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension.

 

2009-12-17 3140-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-12-14 3234-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-12-11 2737-09
En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dagar under anställningsåret varav 102 dagar i samband med en komplicerad förlossning. Hon överskred alltså de 72 dagar som godtas enligt ettårsregeln. Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § inkomstskattelagen har inte tillämpats eftersom en beskattning av henne inte framstått som uppenbart oskälig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-12-02 1457-09
Förhandsbesked i skattefråga.

 

2009-12-02 1458-09
En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-11-25 1088-08
Enligt 18 kap. 18 § inkomstskattelagen får det ytterligare avdrag för värdeminskning på inventarier göras som behövs för att inventariernas skattemässiga värde inte ska överstiga deras verkliga värde. Prövningen ska avse samtliga inventarier på vilka bestämmelserna om värdeminskningsavdrag är tillämpliga. Inkomsttaxering 2004.

 

2009-11-25 7569-08
Förhandsbesked i skattefråga.

 

2009-11-23 5395-09
Förhandsbesked i mervärdesskattefråga.

 

2009-11-20 5396-09
Förhandsbesked i mervärdesskattefråga.

 

2009-11-18 1201-08
Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt bl.a. eftersom risken för skattebortfall framstått som synnerligen begränsad och en nedsättning till en fjärdedel inte ansetts tillräcklig för att beloppet (150 000 kr) skulle stå i rimlig proportion till den skattskyldiges försummelse.

 

2009-11-18 3751-09
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2009-11-17 2871-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-11-16 7725--7726-07
Fråga om hanteringen av AAs yrkanden rörande kostnadsränta.

 

2009-11-13 253-09
Värden avseende näringsbetingade aktier överförs från ett aktiebolag till ett annat. För ägaren till det förstnämnda bolaget har det värde som förts från hans bolag behandlats som utdelning eftersom han kompenserats genom att få förvärva fastighetsandelar för ett pris som satts under marknadsvärdet från ägaren av det andra bolaget. För denne har motsvarande belopp räknats in i ersättningen för fastighetsandelarna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-11-10 840-08
Konstverk som hos arvlåtaren utgjort personlig tillgång har i enlighet med bestämmelsen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen om skattemässig kontinuitet vid arv m.m. ansetts utgöra personlig tillgång även hos arvtagaren.

 

2009-11-10 841-08
Fråga om tavla, som har erhållits genom arvskifte och därefter utbjudits till försäljning på auktion, kan anses ha innehafts för personligt bruk av den skattskyldige. Beräkning av omkostnadsbelopp vid avyttring av tillgång enligt 52 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

 

2009-11-10 843-08
Fråga om tavla, som har erhållits genom arvskifte och därefter utbjudits till försäljning på auktion, kan anses ha innehafts för personligt bruk av den skattskyldige. Beräkning av omkostnadsbelopp vid avyttring av tillgång enligt 52 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

 

2009-10-30 995-09  skiljaktig mening
Ett av villkoren för att ett företag ska anses vara ett investmentföretag är att det uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Konvertibler i svenska kronor har ansetts vara sådana tillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-10-28 756-09
Förhandsbesked i mervärdesskattefråga.

 

2009-10-20 2060-09
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-10-07 7963-08
Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en viss verksamhet när verksamheten har varit föremål för prövning i den ordinarie taxeringsprocessen.

 

2009-10-06 994-09
Förhandsbesked i skattefråga.

 

2009-10-06 3941-09
Förhandsbesked i mervärdesskattefråga.

 

2009-09-28 5539-08  skiljaktig mening
Fråga om hur bestämmelserna om företrädaransvar avseende mervärdesskatt förhåller sig till EG-rätten. Även fråga om de materiella förutsättningarna för sådant ansvar föreligger.

 

2009-09-28 5538-08  skiljaktig mening
Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.

 

2009-09-24 2312-09
Förhandsbesked i skattefråga.

 

2009-09-22 5045-08
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-09-22 8188-08
Förhandsbesked i skattefråga.

 

2009-09-22 1489-09  särskilt yttrande
Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

 

2009-09-22 1579-09  särskilt yttrande
Förhandsbesked i skattefråga.

 

2009-09-22 2609-09
Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

 

2009-09-17 3432-08
Ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstår från sin hyresrätt har ansetts skattepliktig. Inkomsttaxering 2006.

 

2009-09-17 8133-08
Fråga om delvis befrielse från skattetillägg ska medges när den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen
1990:324 5:15

 

2009-08-28 1087-08  skiljaktig mening
En privatperson som fört in 210 l spritdrycker har ålagts att betala skatt för dryckerna i Sverige med stöd av lagen om alkoholskatt. Fråga om förutsättningar föreligger att med stöd av 2 kap. 16 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter vägra lämna ut varorna.

 

2009-07-08 1193-08
Fråga om muntlig förhandling skulle ha hållits i kammarrätten.

 

2009-06-23 2652-06  skiljaktig mening
Fråga om förmånsvärdet av rätt att disponera företagets båt.

 

2009-06-23 3474-06  skiljaktig mening
Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som inte är behörigen undertecknad.

 

2009-06-10 4451-07, 4454-07
Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar.

 

2009-06-10 622-07
Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar.

 

2009-05-18 6899-08
Mot en allmänt hållen argumentation från Skatteverket, genom vilken verket satt i fråga den skattskyldiges påstående att han använt egen bil för sina arbetsresor, har den skattskyldige givit in en konkret utredning hänförlig till det enskilda fallet. Regeringsrätten har funnit att den sammantagna utredningen inte ger anledning att sätta påståendet i fråga. Inkomsttaxering 2006.

 

2009-05-07 2921-05
Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår till förvaltande verksamhet. Värdepapperen har ansetts behålla sin skattemässiga karaktär av lagertillgångar. Inkomsttaxering 2002.

 

2009-04-27 1036-07, 1038-07
Fråga om efterbeskattning kan ske när länsrätten upphävt ett tidigare omprövningsbeslut som fattats under efterbeskattningsperioden.

 

2009-04-23 7090-06
En skattskyldig har yrkat avdrag för kapitalförlust vid avyttring av aktier till underpris till ett av honom ägt bolag. Fråga om redovisningen av transaktionen i deklarationen varit så bristfällig att oriktig uppgift föreligger och, om så är fallet, grund för hel eller delvis befrielse från skattetillägg föreligger.

 

2009-04-09 846-08
Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning.

 

2009-04-09 4998-06
Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning.

 

2009-04-09 3201-07
Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning.

 

2009-04-09 3202-07
Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning.

 

2009-04-06 568-07
Fråga om beskattning vid överlåtelse av andel av en bostadsrätt till närstående samt ersättning.

 

2009-03-30 3264-05
Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta till 70 procent av förlusten har ansetts strida mot EG-rätten.

 

2009-03-27 609-06
Fråga om ett noterat aktiebolag som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande har rätt till avdrag för konsultkostnader som uppkommit i samband därmed.

 

2009-03-27 3240-06
Fråga om ett aktiebolag har rätt till avdrag för konsultkostnader vid samgående med ett annat bolag, där samgåendet genomförts genom att aktieägarna ömsesidigt utbytt aktier.

 

2009-03-27 7056-06
Utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppköpserbjudande har ansetts utgöra avdragsgilla förvaltningsutgifter. Inkomsttaxering 2002.

 

2009-03-23 4730--4731-06  skiljaktig mening
Fråga om avdrag för kapitalförlust vid omvandling av fordran till ovillkorat aktieägartillskott.

 

2009-03-23 2646-07  skiljaktig mening
Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av vilkorat aktieägartillskott. Inkomsttaxering 2000.

 

2009-03-23 3200-07  skiljaktig mening
Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av vilkorat aktieägartillskott. Inkomsttaxering 2004.

 

2009-03-23 4338-07  skiljaktig mening
Fråga om en aktieägares fodran på bolaget ska anses avyttrad när fordringen, som saknar marknadsvärde, omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott. Inkomsttaxering 2003.

 

2009-03-05 3624-08  skiljaktig mening
Adjungerad ledamot i kammarrätt som är tjänstledig från Skatteverket har inte ansetts jävig i ett mål där Skatteverket är part.

 

2009-03-04 2908-06
Skatteverket har underkänt ett bolags redovisning av anskaffningsutgift för goodwill som anläggningstillgång. Fråga om hela anskaffningsutgiften kan återföras till beskattning genom eftertaxering för ett taxeringsår och ligga till grund för beräkning av skattetillägg eller bara den del som i form av värdeminskningsavdrag har påverkat det skattemässiga resultatet det året.

 

2009-03-03 72-06  skiljaktig mening
Tillämpning av de s.k. carry-forward-reglerna vid avräkning av utländsk skatt.

 

2009-02-10 4666-07
Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdesskatt som belöper på avgifter för vissa tjänster som tillhandahållits bolaget av Värdepapperscentralen.

 

2009-02-05 3830-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3832-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3833-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3835-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3839-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3843-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3847-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3851-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3852-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3853-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3854-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3855-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3856-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3857-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3858-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3859-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3860-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3861-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3862-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3863-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3864-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3865-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3866-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3867-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3868-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3869-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3870-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3874-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3875-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3877-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3878-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3879-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3880-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3881-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3882-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3883-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3884-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3885-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3887-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3888-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3889-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3890-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3891-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3892-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3893-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3895-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-05 3896-06
Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.

 

2009-02-03 5088--5089-07
Anställda hos ett aktiebolag som drivit ett hem för vård och boende (HVB-hem) har bedömts inta måltider med vårdtagarna under sådana förhållanden att något underlag för arbetsgivaravgifter avseende kostförmåner inte ska påföras bolaget. 

 

Socialförsäkringsmål

 

2009-12-30 3082-06
Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har studietid i Australien ansetts överhoppningsbar.

 

2009-12-28 1777-06
Fråga om arbetslöshetskassan, när den bestämmer den normalarbetstid som ska ligga till grund för arbetslöshetsersättningen, ska beakta arbete i Danmark under ramtiden eller endast den senaste anställningen i Sverige.

 

2009-12-18 958-09
Rätten till bostadsbidrag avseende en viss bostad uppkommer tidigast från och med den dag då den bidragsberättigade bosätter sig i bostaden.

 

2009-12-14 956-08
Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål rörande frågan om vilken betydelse föräldraansvaret enligt föräldrabalken har för rätten till personlig assistans för en gravt funktionshindrad treåring

 

2009-12-08 5643-07
Tillstånd till prövning i KR; fråga om särskilda skäl föreligger för assistansersättning avseende en tredje personlig assistent för tid då den funktionhindrade vårdas på sjukhus.

 

2009-12-08 4536-07  skiljaktig mening
Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånadersregeln.

 

2009-12-03 3960-08
Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om en familjehemsförälder, vid bedömningen av om arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt, kan anses ha haft förvärvsarbete.

 

2009-12-03 1731-07
Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om en jourfamiljehemsförälder, vid bedömningen av om arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt, kan anses ha haft förvärvsarbete.

 

2009-11-27 5196-07
Två personer har gemensamt haft uppdrag som familjehemsföräldrar men hela arvodet för uppdraget har betalts till en av dem. Vid fastställande av sjukpenninggrundande inkomst för den föräldern har endast hälften av arvodet beaktats.

 

2009-11-13 554-08
Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godtas kostnader för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna.

 

2009-11-02 1169-07
Fråga om den utredning som lagts fram i kammarrätten bort föranleda kammarrätten att meddela prövningstillstånd i ett mål om arbetsskadelivränta

 

2009-11-02 6953-08
En ansökan om livränta har avslagits med motiveringen att nedsättningen av arbetsförmågan inte var varaktig eller kunde antas bestå under minst ett år. I nära anslutning härtill har den försäkrade beviljats halv sjukersättning i tre år på samma medicinska underlag. Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd.

 

2009-10-16 3403-07
Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål om livränta till en kvinna som har haft en tung arbetsbörda och vars sjukdom diagnostiserats som stressrelaterad utmattningsdepression.

 

2009-10-05 3071-08
Fråga om den som är god man för ett ensamkommande barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2009-09-23 4102-06
Fråga om kammarrätt i mål om arbetsskadeförsäkring utan yrkande från part ägt frångå den av underinstanserna fastställda visandedagen med följd att en för den enskilda klaganden mindre förmånlig bevisregel blivit tillämplig.

 

2009-09-18 7276-08
Borde kammarrätten ha meddelat prövningstillstånd i mål angående återbetalning av bostadstillägg där frågan är om klaganden kan anses ha lämnat oriktig uppgift i ansökan om bostadstillägg.

 

2009-09-17 2031-08
Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga vid reaktion på svår stress.

 

2009-09-17 6750-08
Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga vid foglossning i samband med graviditet.

 

2009-06-22 3656-07
En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen samma år har han ansökt om plats på högskolan med början i januari året därpå. Han har inte ansetts delta i utbildningen under höstterminen, utan uppfylla kraven för rätt till arbetslöshetsersättning.

 

2009-06-22 4674-07  skiljaktig mening
Fråga om en arbetslöshetskassa haft fog för att återkräva arbetslöshetsersättning från en försäkrad på den grunden att hon varit deltidsstuderande och inte informerat arbetslöshetskassan om sina studier.

 

2009-06-18 5721-08  skiljaktig mening
En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring till arbetslöshetskassan har i sig ansetts orsaka att ersättning utgått obehörigen. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att besluta om återbetalningsskyldighet från vilken han dock delvis befriats.

 

2009-06-10 1808-06
Fråga om en sjuttonårig gymnasiestuderande som under en årskurs bedriver studier vid en skola i Kenya har rätt till underhållsstöd. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2009-06-09 2938-06
En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanställning har inte ansetts ha lämnat sin anställning utan giltig anledning och grund för avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning har därmed inte funnits.

 

2009-05-15 2389-07
Fråga om kammarrätt bort meddela prövningsillstånd i ett mål angående sjukpenning när länsrätten avslagit den försäkrades begäran om muntlig förhandling.

 

2009-05-14 2445-06
Bonus som utgetts en gång per år har inte medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

 

2009-05-11 1107--1108-05
En socialförsäkringsnämnds bedömning att en försäkrad inte haft rätt till redan utbetalade förmåner har ansetts vara endast ett led i handläggningen av ett återkravsärende och har därför inte utgjort eller innefattat ett överklagbart beslut.

 

2009-04-30 7379-06
En försäkrad kan inte vägras tillfällig föräldrapenning på den grunden att han inte har gjort någon inkomstförlust under den tid han avstått från förvärvsarbete för vård av barn.

 

2009-04-27 235-06
Vid bedömning av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göras av barnens särskilda behov.

 

2009-04-21 2083-06
Fråga om en av arbetsgivaren i samband med anställningens upphörande tecknad och betald tjänstepensionsförsäkring är att hänföra till avgångsvederlag i den mening som avses i 13 § första stycket 3 ALF.

 

2009-04-21 2773-06
En arbetsgivare har i anslutning till att en anställd lämnat sin anställning överenskommit med denne att arbetsgivaren skulle teckna och betala en tjänstepesionsförsäkring. Det inbetalade beloppet har ansetts vara ett avgångsvederlag enligt 13 § första stycket 3 lagen om arbetslöshetsförsäkring.

 

2009-04-14 1054-07  skiljaktig mening
Fråga om en förälder som saknar sjukpenninggrundande inkomst kan avstå rätten att uppbära föräldrapenning till förmån för den andra föräldern även beträffande de 60 dagar som annars undantas från rätten till sådant avstående.

 

2009-02-12 4629-05
Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i vad det avsåg ersättning för merkostnader som gick utöver dem som prövats av Försäkringskassan.

 

2009-02-12 812-06
Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i målet.

 

2009-02-12 4459-06
Enbart det förhållandet att en vistelse i ett land, vars klimat erbjuder möjlighet till regelbunden solning och salta bad, har en utläkande effekt på en försäkrads hudsjukdom innebär inte att s.k. förebyggande sjukpenning enligt 3 kap.7b § lagen om allmän försäkring kan utgå under vistelsen, eftersom denna inte innefattar någon i lagrummet avsedd behandling av sjukdomen.

 

2009-02-12 4284-07
Fråga om kostnad för vissa läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är en sådan merkostnad som ska beaktas vid bestämmande av vårdbidrag. Prövningstillstånd i kammrrätt.

 

2009-01-30 7107-05
Fråga om återbetalning av sjukpenning. 

 

2009-01-30 6938-07
Fråga om återbetalning av sjukpenning. 

 

Körkortsmål

 

2009-11-19 4665-08
Återkallelse av körkortstillstånd.

 

2009-09-23 7587-07
En person har i egenskap av trafikansvarig ådömts böter för trafikförseelser som en anställd har begått. Förseelserna har inte ansetts kunna ligga till grund för ett körkortsingripande mot den trafikansvarige.

 

2009-03-11 7475-08
Fråga om återkallelse av körkort enligt 5 kap.3 § 6 körkortslagen på grund av att körkortshavaren dömts för våldtäkt. 

 

Mål enligt socialtjänstlagen

 

2009-11-19 6165-06
Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.

 

2009-11-19 2855-07
Fråga om förutsättningar för att vägra missbrukare fullt försörjningsstöd.

 

2009-09-18 1127-08
Beräkning av hemtjänstavgift.

 

2009-08-24 3904-08
Medgivande till mottagande av barn enligt 6 kap. socialtjänstlagen.

 

2009-04-30 3812-08
Fråga om reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen är tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avser upplåtelse av bostad i särskilt boende för äldre med ett mycket stort omvårdnadsbehov.

 

2009-03-11 6009-07
Särskild avgift enligt socialtjänstlagen har eftergetts då kommunen trots stora ansträngningar inte lyckats finna lämplig kontaktperson. 

 

2009-02-10 5443-05
Fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen till kostnader för boende i en kolonistuga.

 

2009-01-20 7304--7306-07 
Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avsåg upplåtelse av bostad i särskilt boende avsett för äldre med ett mycket stort omvårnadsbehov.

 

Psykiatrimål

 

 

 

Lag om vård av unga/missbrukare

 

 

2009-06-16 1856-09
Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling skadas kan inte läggas till grund för beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

 

 

Offentlig upphandling

 

2009-11-13 7287-08
I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som huvudprincip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt ska ange på vilka omständigheter han grundar sin talan.

 

2009-10-02 3411--3413-09
En offentlig upphandling där anbudet med lägst pris ska antas har vid lika anbud ansetts kunna avgöras genom lottning.

 

2009-09-18 8272-08
Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.

 

2009-09-17 832-09
Enligt 10 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling får en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling bl.a om leverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. Fråga om hur den bestämmelsen förhåller sig till myndighetens skyldighet enligt 1 kap. 9 § samma lag att iaktta principen om proportionalitet när den lagakraftvunna dom som myndigheten hänvisar till är från år 2006, men avser brott begångna under åren 1999-2001. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2009-06-11 1571-09
Underrättelse om tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling har ansetts kunna ske med e-post. Den upphandlande myndigheten ansågs ha lämnat underrättelsen den dag då besked därom sändes till anbudsgivarna.

 

2009-06-04 4239-07
En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvärderingen av inkomna anbud visat att enhetens budget för tjänsten i fråga skulle överskridas.

 

Mänskliga rättigheter

 

2009-09-17 8133-08
Fråga om delvis befrielse från skattetillägg ska medges när den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen
1990:324 5:15

 


EG - rätt

 

2009-08-28 1087-08  skiljaktig mening
De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen har ansetts inte stå i strid med gemenskapsrätten.

 

Övriga mål

 

2009-12-23 5783-09
Namn- och adressuppgifer på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregistret har inte lämnats ut till en jägarorganisation som skulle använda uppgifterna för informationsspridning och medlemsvärvning.

 

2009-12-22 872-08
Fråga om allmän förvaltningsdomstols behörighet att pröva mål om undantag från artskyddsförordningens förbud mot förvaring och transport av vissa fågelarter.

 

2009-11-27 1624-08
En person som sagt upp sitt konto hos ett värdepappersinstitut omfattas av investerarskyddet i fråga om medel som inte återbetalats då institutet försattes i konkurs.

 

2009-11-20 3832--3834-08
Fråga om en fristående gymnasieskola som vill anordna körkortsutbildning som en del av elevens individuella val är berättigad till bidrag enligt skollagen (1985:1100)

 

2009-11-12 251-05
Undantaget från krav på bygglov i 8 kap. 2 § andra stycket plan- och bygglagen har inte ansetts tillämpligt på en parkeringsplats som anordnats för lastbilar som används i fastighetsägarens företag.

 

2009-11-04 7187-07
Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2009-11-03 2679-05
Fråga om bygglov krävs för en kylanläggning som är 1,3 meter hög och upptar en yta av ca 16 kvm.

 

2009-10-15 5148-09
En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos Försäkringskassan och kommunen om en utökning av antalet assistanstimmar. Kommunen har ansetts skyldig enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att tillgodose personens behov av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut.

 

2009-10-13 7005-08
Fråga om förutsättningar förelegat för att meddela förbud att ha hand om djur.

 

2009-10-06 4268-09
Förutsättningar för utrikessekretess för uppgifter i e-postkorrespondens mellan Riksbanken och bl.a. andra centralbanker och mellanfolkliga organisationer rörande den finansiella situationen i de baltiska länderna.

 

2009-10-06 4270-09
Överklagande av Riksbankens beslut den 2 juni 2009 angående utlämnande av allmän handling.

 

2009-09-28 4235-08  skiljaktig mening
Namnet A-C har godkänts som förnamn.

 

2009-09-28 972-09  skiljaktig mening
Namnet Q har godkänts som förnamn.

 

2009-09-28 2893-09
Tillägg av namnet Madeleine för en man har godkänts som förnamn.

 

2009-09-17 7892-07
Fråga om särskild avgift ska tas ut för utebliven anmälan till Finansinspektionen om innehav av egna aktier.

 

2009-09-11 5040-07
Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd i ett mål om personlig assistans när länsrätten avvisat ett yrkande om personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade överstigande 20 timmar per vecka

 

2009-08-27 1648-08
Fråga om förutsättningar för resning förelegat i ett mål om utvisning m.m. då invändning gjorts om svenskt medborgarskap.

 

2009-08-20 4135-07
Fråga om särskild avgift för underlåtenhet att i tid anmäla ändring i aktieinnehav till Finansinspektionen ska (helt eller delvis) efterges.

 

2009-08-05 2027-05
Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara tillbyggnader och där utrymme tillskapats under altangolvet, trots att utrymmet avses fyllas upp med jordmassor.

 

2009-08-05 7070-06
Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara tillbyggnader och där utrymme tillskapats under altangolvet, trots att utrymmet avses förses med väggar.

 

2009-08-05 609-08
Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara tillbyggnader och där utrymme tillskapats under altangolvet, trots att utrymmet avses fyllas upp med jordmassor.

 

2009-07-15 2783-08
Ekonomiskt stöd, sjuklöneersättning . Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2009-07-03 6840-08
Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller även i mål enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.

 

2009-06-24 8341-08
Om det finns särskild anledning att anta att enskilda kan lida skada ifall uppgift lämnas ut om fördelningen av bokningar som förmedlas av en kommuns turistbyrå.

 

2009-06-17 5321-07
Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

2009-06-17 2781--2782-08
Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid sjukdom hos den ordinarie personlige assistenten har beräknats med utgångspunkt i kostnaderna för den sjuke assistenten (jfr RÅ 2005 ref. 86).

 

2009-06-16 2719-08
Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd i ett mål angående personlig assistans när länsrätten avgjort målet utan att ha haft tillgång till samma utredning som den beslutande nämnden. Fråga också om hur föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bestämmandet av behovet av assistans efter en operation som utförts på grund av barnets funktionshinder.

 

2009-06-04 1734-06
Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel.

 

2009-06-04 6523-06
Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel.

 

2009-06-02 6464-05
Fråga om utformning av vitesföreläggande enligt radio- och TV-lagen.

 

2009-06-01 876-05
Utdömande av vite, inte följt föreläggande att ta bort / avlägsna utan lov uppförd mast / mobilmast i form av flaggstång. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2009-06-01 2803-06
Utdömade av vite enligt lagen om viten i anledning av föreläggande enligt plan- och bygglagen. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2009-06-01 3056-08
Utdömande av vite för underlåtenhet att vidta åtgärder på fastigheten Boniten 6. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2009-05-27 7126-07
En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

 

2009-05-26 1622-08
Fråga om förutsättningar för att föreskriva om prövotid enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Prövningstillstånd i kammarrätten.

 

2009-05-14 7855-07
Fråga om återkallelse av läkarlegitimation på grund av grov oskicklighet vid yrkesutövningen.

 

2009-05-06 1245-04
Fråga om uppförande av ett bullerdämpande plank på mark som enligt detaljplanen utgör gatumark strider mot detaljplanen.

 

2009-05-06 3433-07
En offert är ett skriftligt ställningstagande enligt 3 kap. 7§ ellagen, när vilkoren i offerten överensstämmer med den utförda anslutningen och det senare angivna kravet i fakturan.

 

2009-05-06 3434-07
Fråga om en ansökan om prövning av villkoren för anslutning till en elektrisk anläggning har kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande.

 

2009-05-06 3436-07
Fråga om en ansökan om prövning av villkoren för anslutning till en elektrisk anläggning har kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande.

 

2009-05-05 4116-04
Byggnadsavgift kan inte tas ut av dödsboet efter den som ägde den byggnad på vilken en ifrågasatt olovlig åtgärd har vidtagits.

 

2009-04-17 6742-08
Fråga om beräkning av strafftid för en person som varit frihetsberövad i Spanien i avvaktan på överlämnande till Sverige för att en dom varigenom han dömts till fängelse ska kunna verkställas. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2009-03-25 2161-08
Invändning om jäv i mål om omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2009-03-25 2163-08
Invändning om jäv i mål om omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2009-03-18 5798-08
Utrymme för servering vid mässa har ansetts utgöra en sådan verksamhetslokal där personalliggare ska förvaras enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher.

 

2009-03-11 6733-07
Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte utgå då den enskilde förklarat sig endast godta ett visst boende som kommunen inte kunnat tillhandahålla.

 

2009-03-09 4348-07
En tandläkares preliminära diagnos och behandlingsförslag har, då fortsatt undersökning och behandling inte kommit till stånd, inte ansetts utgöra grund för åläggande av disciplinpåföljd.

 

2009-03-02 4758-08
Innebörden av begreppet närstående i sekretesslagen.

 

2009-02-11 5656-06
Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd i mål om bygglov för vindkraftverk när byggnadsnämnd underlåtit att låta sakägare, som tidigare motsatt sig att bygglov meddelas, på nytt få yttra sig i ärendet över den ändrade placering av verket som slutligen kom att ligga till grund för nämndens beslut om bygglov.

 

2009-02-10 2781-07
Fråga om särskilda skäl för avställning av fordon förelegat. Prövningstillstånd i kammarrätt.

 

2009-02-09 8139-08
Tillstånd till prövning i KR; föreläggande riktat mot medlem i sameby avseende antalet renar enligt rennäringslagen.

 

2009-02-02 2983-05  skiljaktig mening
Tillstånd har ansetts kunna medges till allmän kameraövervakning av gränspassager, med rätt att spela in och under viss tid bevara bilder, i syfte att förebygga brott.

 

2009-02-02 6462-05
Tillstånd till kameraövervakning i en kyrka, i syfte att underlätta vaktmästarens arbete i samband med gudstjänst, har inte medgivits.

 

2009-01-26 3431-05
Fråga om en kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor bestämts efter samma grunder som kommunen tillämpat vid fördelning av resurser till motsvarande gymnasieprogram i de egna gymnasieskolorna. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

 

2009-01-23 5385-06
Fråga om ett beslut att inte stå för kostnaden för en elevs utbildning i annan kommun är förenligt med den kommunala likställighetsprincipen då kommunen tidigare stått för en annan elevs kostnader för samma utbildning. Laglighetsprövning enligt kommunalllagen.

 

 

 
Senast ändrad: 2010-09-06