JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2015-12-21

Ett inslag i närradion har bedömts otillbörligt gynna kommersiella intressen. En särskild avgift har inte ansetts oproportionerlig, trots att inslaget varit kort och haft begränsad spridning, eftersom sändarföreningen tidigare fällts för överträdelser.

2015-12-18

Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv.

2015-12-17

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd.   

2015-12-03

Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri.

2015-12-02

Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen.

2015-11-30

Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade har inte ansetts vara överklagbart.

2015-11-30

Ellagens reglering av nätföretagens avgiftsuttag utgör en sådan prisreglering som utesluter en tillämpning av kommunallagens självkostnadsprincip.

2015-11-09

Kravet i yrkestrafiklagen på gott anseende har i visst fall ansetts vara uppfyllt trots att den sökande haft en ledande ställning i ett bolag som försatts i konkurs.

2015-10-01

Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem som bedrivs i kommunal regi ytterligare resurser strider mot skollagen när fristående verksamheter får del av motsvarande bidrag först under påföljande budgetår. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2015-09-15

Fråga om de omständigheter som kan läggas till grund för prövningen medför att kommunens beslut att placera viss förskoleelev vid annan skolenhet än den önskade ska upphävas.

2015-09-15

Vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska placeras vid viss skola kan inte med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen frångås med hänvisning endast till att de barn som bor närmast skolan ges företräde. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2015-09-11

Den omständigheten att en av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare mot betalning erbjuder ceremonitjänster i samband med vigsel har ansetts utgöra grund för att återkalla förordnandet.

2015-09-10

Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag.

2015-07-03

Betalningsskyldighet enligt 35 § djurskyddslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2015-06-25

Fråga om behörighet att pröva ansökan om dödförklaring.

2015-06-25

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2015-06-25

Fråga om Skatteverket är behörigt att pröva en ansökan om att en utländsk medborgare ska dödförklaras då dennes enda anknytning till Sverige är äktenskap med en person som är bosatt i Sverige.

2015-06-25

Skatteverekt har ansetts behörigt att pröva en ansökan om att en utländsk medborgare ska dödförklaras när dennes enda anknytning till Sverige är äktenskap med en person som är bosatt i Sverige.

2015-06-16

Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten för verkställighet. Myndigheten har därmed inte ägt rätt att göra en förnyad materiell prövning.

2015-06-04

Särskilda skäl att meddela psykologlegitimation för den som dömts till ett långt fängelsestraff för flera mycket allvarliga brott har inte ansetts föreligga, trots att lång tid förflutit sedan brotten begicks och sökandens personliga förhållanden ändrats.

2015-06-04

Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet primärt används för sådana transporter som avses i undantaget.

2015-06-02

Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelstraff.

2015-05-28

Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmålsdom har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).

2015-05-28

Återkallelse av körkort för en körkortshavare som gjort sig skyldig till annat brott än trafikbrott har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).

2015-03-27

Ett beslut om villkor om alkolås har undanröjts till följd av att körkortshavaren intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination.

2015-03-23

Behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Återförvisat till kammarrätten.

2015-03-17

Beslutsorganet Överklagandenämnden i Överklagandenämnden för studiestöd har ansetts vara en domstol i Europakonventionens mening även när beslut fattats av den ledamot som samtidigt är myndighetschef.

2015-03-11

Indelning i byområden enligt rennäringslagen; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

2015-02-24

Fråga om förutsättningarna för socialnämnds medgivande till läkemedelsbehandling av ett barn när den ena av barnets vårdnadshavare motsätter sig behandlingen.

2015-02-10

Ansökan om resning i mål om ledningsprövning för fondbolag.

2015-02-06

Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttjänst enligt lagen om paketresor och föreningen har som arrangör funnits skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Övriga mål

Vad är RSS?